Lịch học VClass tháng 11/2016

Đăng bởi EHOU ngày 31/10/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 11/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Cơ sở lập trình (IT01.011) Vclass 02 IT01.011 01/11/2016 toannh tuannd đại học trực tuyến
2 Nói Tiếng Anh 2 (EN23.003) Vclass 02 EN23.003 01/11/2016 yenth toannh đại học trực tuyến
3 Mã nguồn mở (IT20.006) Vclass 01 IT20.006 01/11/2016 toannh tuannd đại học trực tuyến
4 Viết – Tiếng Anh 2 (EN25.003) Vclass 02 EN25.003 01/11/2016 yenth toannh đại học trực tuyến
5 Lý luận Nhà nước & Pháp luật (EL06.008) Vclass 02 EL06.008 02/11/2016 linhntt thuyetpm đại học trực tuyến
6 Phân tích báo cáo TC/Phân tích TCDN (EG32/BF08.005) Vclass 02 EG32/BF08.005 11/11/2016 duongnt anhtt đại học trực tuyến
7 Kinh tế phát triển (EG15.008) Vclass 01 EG15.008 02/11/2016 huongdt thuyetpm đại học trực tuyến
8 Marketing căn bản (EG18.009) Vclass 02 EG18.009 02/11/2016 duongnt anhtt đại học trực tuyến
9 Phát triển kỹ năng cá nhân (EG35.014) Vclass 01 EG35.014 04/11/2016 toannh toannh đại học trực tuyến
10 Lý thuyết xác suất và thống kê toán (EG11.008) Vclass 01 EG11.008 04/11/2016 quyenntk anhtt đại học trực tuyến
11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT05.009) Vclass 01 IT05.009 04/11/2016 toannh toannh đại học trực tuyến
12 Logic học đại cương (EN08.001) Vclass 01 EN08.001 04/11/2016 lytth anhtt đại học trực tuyến
13 Luật kinh tế Việt Nam 1 (EL19.008) Vclass 02 EL19.008 07/11/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
14 Tiếng Anh chuyên ngành (BF10.006) Vclass 01 BF10.006 07/11/2016 tambm dungnt đại học trực tuyến
15 Luật Hình sự Việt Nam (EL10.009) Vclass 01 EL10.009 07/11/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
16 Ngân hàng thương mại (EG29/BF21.010) Vclass 01 EG29/BF21.010 07/11/2016 tambm dungnt đại học trực tuyến
17 Tiếng Anh chuyên ngành (IT01.1.006) Vclass 01 IT01.1.006 08/11/2016 tambm tuannd đại học trực tuyến
18 Luật Hiến pháp (EL08.008) Vclass 02 EL08.008 08/11/2016 tuannd toannh đại học trực tuyến
19 Nghe – Tiếng Anh 2 (EN22.003) Vclass 02 EN22.003 08/11/2016 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
20 Thiết kế đồ họa (IT13.008) Vclass 01 IT13.008 08/11/2016 toannh toannh đại học trực tuyến
21 Kinh tế vi mô (EG13.008) Vclass 02 EG13.008 09/11/2016 anhtt thuyetpm đại học trực tuyến
22 Giải tích 2 (EG10.2.008) Vclass 01 EG10.2.008 09/11/2016 thuynt anhtt đại học trực tuyến
23 Tài chính quốc tế (BF01.008) Vclass 01 BF01.008 09/11/2016 anhtt thuyetpm đại học trực tuyến
24 Kinh tế phát triển (EG15.008) Vclass 02 EG15.008 09/11/2016 huongdt anhtt đại học trực tuyến
25 Đọc – Tiếng Anh 2 (EN24.003) Vclass 01 EN24.003 10/11/2016 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
26 Đọc – Tiếng Anh 4 (EN32.001) Vclass 01 EN32.001 10/11/2016 lytth toannh đại học trực tuyến
27 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (IT07.008) Vclass 01 IT07.008 10/11/2016 toannh tuannd đại học trực tuyến
28 Tin học ứng dụng trong kế toán (AC09.006) Vclass 02 AC09.006 10/11/2016 ducvh toannh đại học trực tuyến
29 Luật Đầu tư (EL28.006) Vclass 02 EL28.006 11/11/2016 tuannd anhtt đại học trực tuyến
30 Lập trình hướng sự kiện (IT09.009) Vclass 01 IT09.009 11/11/2016 toannh dungnt đại học trực tuyến
31 Phát triển kỹ năng cá nhân (EG35.014) Vclass 02 EG35.014 11/11/2016 toannh dungnt đại học trực tuyến
32 Đại số tuyến tính (EG10.3.017) Vclass 02 EG10.3.017 14/11/2016 anhtt ducvh đại học trực tuyến
33 Định giá tài sản (EG34.004) Vclass 01 EG34.004 14/11/2016 tambm dungnt đại học trực tuyến
34 Thực tập nghề (EL47.006) Vclass 01 EL47.006 14/11/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
35 Kế toán hành chính sự nghiệp (AC04.008) Vclass 02 AC04.008 14/11/2016 ducvh dungnt đại học trực tuyến
36 Tiếng việt thực hành (EN02.003) Vclass 01 EN02.003 15/11/2016 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
37 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (IT10.007) Vclass 01 IT10.007 15/11/2016 toannh toannh đại học trực tuyến
38 Ngôn ngữ thiết kế web (IT14.009) Vclass 01 IT14.009 15/11/2016 quyenntk tuannd đại học trực tuyến
39 Đồ án tốt nghiệp (IT35.006) Vclass 01 IT35.006 15/11/2016 toannh toannh đại học trực tuyến
40 Luật sở hữu trí tuệ (EL29.005) Vclass 02 EL29.005 16/11/2016 tuannd thuyetpm đại học trực tuyến
41 Quản trị rủi ro (EG36.005) Vclass 01 EG36.005 16/11/2016 ducvh anhtt đại học trực tuyến
42 Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam (EL11.009) Vclass 02 EL11.009 16/11/2016 tuannd thuyetpm đại học trực tuyến
43 Dẫn luận ngôn ngữ học (EN03.001) Vclass 01 EN03.001 16/11/2016 yenth anhtt đại học trực tuyến
44 Đọc – Tiếng Anh 2 (EN24.003) Vclass 02 EN24.003 17/11/2016 anhdtv thuyetpm đại học trực tuyến
45 Đọc – Tiếng Anh 4 (EN32.001) Vclass 02 EN32.001 17/11/2016 lytth anhtt đại học trực tuyến
46 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (IT07.008) Vclass 02 IT07.008 17/11/2016 toannh thuyetpm đại học trực tuyến
48 Anh văn chuyên ngành 1 (AC10.008) Vclass 01 AC10.008 17/11/2016 tambm anhtt đại học trực tuyến
49 Kế toán công ty (EG27.005) Vclass 01 EG27.005 18/11/2016 toandt anhtt đại học trực tuyến
50 Tài chính doanh nghiệp/Quản trị tài chính (EG24/BA07.011) Vclass 01 EG24/BA07.011 18/11/2016 thanhpg anhtt đại học trực tuyến
51 Kế toán doanh nghiệp (BF18.006) Vclass 01 BF18.006 18/11/2016 toandt toannh đại học trực tuyến
52 Logic học đại cương (EN08.001) Vclass 02 EN08.001 21/11/2016 lytth ducvh đại học trực tuyến
53 Luật Lao động Việt Nam (EL21.009) Vclass 02 EL21.009 21/11/2016 tuannd dungnt đại học trực tuyến
54 Nghe – Tiếng Anh 3 (EN26.003) Vclass 01 EN26.003 21/11/2016 lytth ducvh đại học trực tuyến
55 Luật Hình sự Việt Nam (EL10.009) Vclass 02 EL10.009 21/11/2016 tuannd dungnt đại học trực tuyến
56 Lập trình hướng sự kiện (IT09.009) Vclass 02 IT09.009 22/11/2016 toannh tuannd đại học trực tuyến
57 Ngoại ngữ II.2 (EN06.001) Vclass 02 EN06.2.001 22/11/2016 phuongbm toannh đại học trực tuyến
58 Tiếng việt thực hành (EN02.003) Vclass 02 EN02.003 22/11/2016 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
59 Thiết kế đồ họa (IT13.008) Vclass 02 IT13.008 22/11/2016 toannh toannh đại học trực tuyến
60 Anh văn chuyên ngành 1 (AC10.008) Vclass 02 AC10.008 23/11/2016 tambm thuyetpm đại học trực tuyến
61 Quản lý nhà nước về kinh tế (BA02.009) Vclass 01 BA02.009 23/11/2016 toandt anhtt đại học trực tuyến
62 Thực tập nghề nghiệp (BA20.005) Vclass 01 BA20.005 23/11/2016 tambm thuyetpm đại học trực tuyến
63 Dẫn luận ngôn ngữ học (EN03.001) Vclass 02 EN03.001 23/11/2016 yenth anhtt đại học trực tuyến
64 Ngôn ngữ thiết kế web (IT14.009) Vclass 02 IT14.009 24/11/2016 quyenntk tuannd đại học trực tuyến
65 Kinh tế quốc tế (BA05.007) Vclass 01 BA05.007 24/11/2016 toandt toannh đại học trực tuyến
66 Lý thuyết xác suất và thống kê toán (EG11.008) Vclass 02 EG11.008 24/11/2016 quyenntk tuannd đại học trực tuyến
67 Tổ chức công tác kế toán (AC05.004) Vclass 01 AC05.004 24/11/2016 ducvh toannh đại học trực tuyến
68 Công pháp quốc tế (EL17.008) Vclass 02 EL17.008 25/11/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
69 Quản trị chất lượng (BA11.006) Vclass 01 BA11.006 25/11/2016 huongdt dungnt đại học trực tuyến
70 Luật Dân sự Việt Nam 2 (EL13.009) Vclass 02 EL13.009 25/11/2016 tuannd ducvh đại học trực tuyến
71 Quản trị học (BA06.009) Vclass 01 BA06.009 25/11/2016 duongnt dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »