Lịch học VClass tháng 8/2016

Đăng bởi EHOU ngày 03/08/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 8/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Luật kinh tế chuyên ngành EL35.004 Vclass01 01/08/2016 Tuannd Ducvh tham gia
2 Tâm lý tư pháp EL16.005 Vclass01 01/08/2016 Tuannd Tuannd tham gia
3 Pháp luật sở hữu trong công nghiệp EL36.004 Vclass01 01/08/2016 Tuannd Ducvh tham gia
4 Luật Tố tụng dân sự EL14.006 Vclass01 01/08/2016 Tuannd Tuannd tham gia
5 Luật Hành chính Việt Nam EL09.006 Vclass01 02/08/2016 Tuannd Ducvh tham gia
6 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12.006 Vclass01 02/08/2016 Tuannd Ducvh tham gia
7 Luật Đất đai Việt Nam  EL22.006 Vclass01 03/08/2016 Tuannd Tuannd tham gia
8 Luật Kinh tế Việt Nam 1 EL19.007 Vclass01 03/08/2016 Tuannd Toannh tham gia
9 Luật Môi trường EL27.007 Vclass01 03/08/2016 Tuannd Tuannd tham gia
10 Luật Kinh tế Việt Nam 2 EL20.006 Vclass01 03/08/2016 Tuannd Toannh tham gia
11 Luật Hôn nhân và gia đình EL15.007 Vclass01 04/08/2016 Tuannd Tuannd tham gia
12 Tin học ứng dụng BF09.006 Vclass01 04/08/2016 Huongdt Ducvh tham gia
13 Thương mại điện tử IT16/EG31.008 Vclass01 04/08/2016 Quyenntk Tuannd tham gia
14 Mạng và truyền thông IT11.006 Vclass01 04/08/2016 Trangvt Ducvh tham gia
15 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin EG01.008 Vclass01 05/08/2016 Linhntt Toannh tham gia
16 Tư tưởng HCM EG03.008 Vclass01 05/08/2016 Linhntt Thuyetpm tham gia
17 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02.008 Vclass01 05/08/2016 Linhntt Toannh tham gia
18 Tiếng việt và soạn thảo văn bản                / Xây dựng văn bản pháp luật EG08/EL07.012 Vclass01 05/08/2016 Linhntt Thuyetpm tham gia
19 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.018 Vclass01 08/08/2016 Quynhntb Anhtt tham gia
20 Lịch sử phát triển tiếng Anh EN15.001 Vclass02 08/08/2016 Yenth Ducvh tham gia
21 Tiếng Trung Quốc EN06.1.001 Vclass02 08/08/2016 Phuongnm Anhtt tham gia
22 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.003 Vclass01 11/08/2016 Yenth Thuyetpm tham gia
23 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.003 Vclass02 11/08/2016 Yenth Tuannd tham gia
24 Kế toán quản trị EG33.003 Vclass02 11/08/2016 Duongnt Thuyetpm tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »