Lịch VClass tháng 01/2019

Đăng bởi EHOU ngày 10/01/2019

 

LỊCH VCLASS THÁNG 01/2019

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT QLLM Vào lớp
1 Kiểm toán căn bản EG26.012  VClass 01 02/01/2019 ducvh Ngabt đại học trực tuyến
2 Quản trị chiến lược BA08.012  VClass 02 02/01/2019 Dungnt Ngabt đại học trực tuyến
6 Kinh tế quốc tế BA05.015  VClass 02 03/01/2019 Tuannd Toandt đại học trực tuyến
7 Thực hành tiếng tổng hợp EN58.004  VClass 02 03/01/2019 Toannh Anhdtv đại học trực tuyến
8 Luật Thương mại quốc tế EL26.013  VClass 02 03/01/2019 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
9 Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam EL15.017  VClass 03 03/01/2019 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
10 Dịch đại cương EN42.010  VClass 02 03/01/2019 Toannh Anhdtv đại học trực tuyến
11 Tin học ứng dụng trong kế toán AC09.012  VClass 02 04/01/2019 Dungnt ducvh đại học trực tuyến
12 Quản trị chất lượng BA11.014  VClass 02 04/01/2019 ducvh Huongdt đại học trực tuyến
13 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin EG01.017  VClass 03 04/01/2019 Dungnt Linhntt đại học trực tuyến
14 Ngoại ngữ II.4 (Tiếng Trung) EN06.4.008  VClass 02 04/01/2019 ducvh Phuongbm đại học trực tuyến
15 Nhập môn Internet và E-learning EG38.046  VClass 01 04/01/2019 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
16 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) EN06.2.012  VClass 02 04/01/2019 ducvh Phuongbm đại học trực tuyến
17 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.015  VClass 03 07/01/2019 Thienvv Travtl đại học trực tuyến
18 Nhập môn Internet và E-learning EG38.047  VClass 01 07/01/2019 ducvh Dungnt đại học trực tuyến
19 Marketing căn bản EG18.022  VClass 03 07/01/2019 Thienvv Thienvv đại học trực tuyến
20 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.015  VClass 01 07/01/2019 ducvh Dungnt đại học trực tuyến
21 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.033  VClass 01 08/01/2019 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
22 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.013  VClass 02 08/01/2019 Toannh Yenth đại học trực tuyến
23 Anh văn chuyên ngành I BA18.017  VClass 02 08/01/2019 Tuannd Nhandh đại học trực tuyến
24 Dịch nâng cao 1 EN45.007  VClass 01 08/01/2019 Toannh Yenth đại học trực tuyến
25 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22.009  VClass 01 10/01/2019 Toannh Anhdtv đại học trực tuyến
26 Anh văn II EG09.2.015  VClass 01 10/01/2019 Tuannd Anhdtv đại học trực tuyến
27 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.017  VClass 02 10/01/2019 Toannh Toannh đại học trực tuyến
28 Nhập môn Internet và E-learning EG38.048  VClass 01 11/01/2019 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
29 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.033  VClass 01 14/01/2019 ducvh Linhntt đại học trực tuyến
30 Kỹ thuật điện tử số IT01.2.016  VClass 01 14/01/2019 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
31 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.017  VClass 01 14/01/2019 ducvh Linhntt đại học trực tuyến
32 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.014  VClass 01 15/01/2019 Tuannd Anhdtv đại học trực tuyến
33 Cơ sở lập trình IT01.021  VClass 01 15/01/2019 Toannh Toannh đại học trực tuyến
34 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30.016  VClass 01 15/01/2019 Tuannd Linhntt đại học trực tuyến
35 Xã hội học đại cương EL02.018  VClass 01 16/01/2019 Anhtt Linhntt đại học trực tuyến
36 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.032  VClass 01 16/01/2019 Anhtt Linhntt đại học trực tuyến
37 Tiếng Anh cơ bản EN56.013  VClass 01 18/01/2019 Dungnt Yenth đại học trực tuyến
38 Nhập môn Internet và E-learning EG38.046  VClass 01 18/01/2019 ducvh Dungnt đại học trực tuyến
39 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.013   VClass 01 18/01/2019 Dungnt Yenth đại học trực tuyến
40 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.034  VClass 01 21/01/2019 ducvh Dungnt đại học trực tuyến
41 Nhập môn Internet và E-learning EG38.047  VClass 01 21/01/2019 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
42 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.033  VClass 01 22/01/2019 ducvh Dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »