Lịch VClass tháng 01/2017

Đăng bởi EHOU ngày 30/12/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 01/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.007 Vclass01 03/01/2017 Lannt Tuannd đại học trực tuyến
2 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.005 Vclass01 03/01/2017 Tambm Toannh đại học trực tuyến
3 Anh văn 4 EL01.006 Vclass02 03/01/2017 Tambm Tuannd đại học trực tuyến
4 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.015 Vclass01 03/01/2017 Toannh Toannh đại học trực tuyến
5 Kế toán ngân hàng thương mại AC16.004 Vclass02 04/01/2017 Ducvh Ducvh đại học trực tuyến
6 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.004 Vclass01 04/01/2017 Anhdtv Anhtt đại học trực tuyến
7 Thuế EG25.007 Vclass02 04/01/2017 Ducvh Ducvh đại học trực tuyến
8 Tâm lý học tư pháp EL16.007 Vclass02 04/01/2017 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
9 Cơ sở dữ liệu IT06.010 Vclass02 05/01/2017 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
10 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.006 Vclass02 05/01/2017 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
11 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.021 Vclass02 05/01/2017 Dungnt Tuannd đại học trực tuyến
12 Lập trình Web IT15.007 Vclass02 05/01/2017 Toannh Toannh đại học trực tuyến
13 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12.007 Vclass02 06/01/2017 Nhungvth Ducvh đại học trực tuyến
14 Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15.005 Vclass01 06/01/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
15 Xã hội học đại cương EL02.009 Vclass01 06/01/2017 Linhntt Ducvh đại học trực tuyến
16 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam BF15.004 Vclass01 06/01/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
17 Luật Đất đai Việt Nam EL22.008 Vclass02 09/01/2017 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
18 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới EL31.012 Vclass02 09/01/2017 Linhntt Dungnt đại học trực tuyến
19 Luật Hành chính Việt Nam EL09.007 Vclass02 09/01/2017 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
20 Tư tưởng Hồ Chí Minh EG03.009 Vclass01 09/01/2017 Linhntt Dungnt đại học trực tuyến
21 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.003 Vclass01 10/01/2017 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
22 Kinh tế môi trường BA03.006 Vclass02 10/01/2017 Toandt Toannh đại học trực tuyến
23 Tiếng Anh cơ bản EN56.004 Vclass01 10/01/2017 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
24 Kinh tế môi trường BA03.006 Vclass02 10/01/2017 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
25 Công pháp quốc tế EL17.009 Vclass02 11/01/2017 Nhungvth Ducvh đại học trực tuyến
26 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.007 Vclass02 11/01/2017 Toandt Anhtt đại học trực tuyến
27 Luật Môi trường EL27.009 Vclass02 11/01/2017 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
28 Nguyên lý kế toán EG17.010 Vclass02 11/01/2017 Toandt Anhtt đại học trực tuyến
29 Ngoại ngữ II.1 EN06.1.003 Vclass02 12/01/2017 Phuongbm Tuannd đại học trực tuyến
30 Xã hội học đại cương EL02.009 Vclass02 12/01/2017 Linhntt Toannh đại học trực tuyến
31 Ngoại ngữ II.3 EN06.3.001 Vclass02 12/01/2017 Phuongbm Tuannd đại học trực tuyến
32 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.015 Vclass02 12/01/2017 Linhntt Toannh đại học trực tuyến
33 Anh văn chuyên ngành II BA19.006 Vclass02 13/01/2017 Tambm Ducvh đại học trực tuyến
34 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.005 Vclass01 13/01/2017 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
35 Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam EL15.009 Vclass01 13/01/2017 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
36 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.001 Vclass01 13/01/2017 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »