Lịch VClass tháng 01/2018

Đăng bởi EHOU ngày 03/01/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 01/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Nhập môn Internet và E-learning EG38.029  VClass02 02/01/2018 Dungnt Tuannd đại học trực tuyến
2 Kỹ năng nghề Luật EL44.001  VClass02 02/01/2018 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
3 Nhập môn Internet và E-learning EG38.030  VClass01 02/01/2018 Dungnt Tuannd đại học trực tuyến
4 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08.010  VClass 01  02/01/2018 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
5 Đại số tuyến tính EG10.3.023  VClass02 03/01/2018 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
6 Thực hành tiếng tổng hợp EN58.001  VClass01 03/01/2018 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
7 Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam BF15.007  VClass01 03/01/2018 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
8 Nghe – Tiếng Anh 5 EN34.004  VClass01 03/01/2018 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
9 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.021  VClass01 04/01/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
10 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22.005  VClass02 04/01/2018 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
11 Anh văn II EG09.2.010  VClass02 04/01/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
12 Tâm lý học tư pháp EL16.011  VClass 01  04/01/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
13 Đề án quản trị kinh doanh BA27.001  VClass02 05/01/2018 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
14 Nói – Tiếng Anh 2 EN23.005  VClass01 05/01/2018 Lytth Dungnt đại học trực tuyến
15 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.008  VClass02 05/01/2018 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
16 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30.008  VClass02 05/01/2018 Linhntt Dungnt đại học trực tuyến
17 Đề án môn học AC20.001  VClass02 08/01/2018 Nhandh Thiennv đại học trực tuyến
18 Kế toán công ty EG27.011  VClass 01  08/01/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
19 Kế toán tài chính II AC02.008  VClass01 08/01/2018 Nhungvth Thiennv đại học trực tuyến
20 Viết – Tiếng Anh 6 EN41.003  VClass01 08/01/2018 Nhandh Anhtt đại học trực tuyến
21 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.010  VClass02 09/01/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
22 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.006  VClass01 09/01/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
23 Luật tài chính Việt Nam/Pháp luật tài chính EL24/BF13.013  VClass01 09/01/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
24 Viết – Tiếng Anh 2 EN25.005  VClass01 09/01/2018 Lytth Toannh đại học trực tuyến
25 Tiếng Việt thực hành EN02.006  VClass02 10/01/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
26 Cơ sở lập trình IT01.015  VClass01 10/01/2018 Toannh Ducvh đại học trực tuyến
27 Kế toán quản trị EG33.008  VClass02 10/01/2018 Duongnt Dungnt đại học trực tuyến
28 Dịch nâng cao 2 EN46.003  VClass01 10/01/2018 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
29 Kinh tế phát triển EG15.010  VClass01 11/01/2018 Huongdt Toannh đại học trực tuyến
30 Lý luận Nhà nước & Pháp luật EL06.010  VClass02 11/01/2018 Linhntt Tuannd đại học trực tuyến
31 Những nguyên lý cơ bản của CNMác – Lênin EG01.010  VClass02 11/01/2018 Linhntt Toannh đại học trực tuyến
32 Anh văn 4 EL01.008  VClass02 11/01/2018 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
33 Nói – Tiếng Anh 4 EN31.004  VClass01 12/01/2018 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
34 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12.013  VClass01 12/01/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
35 Từ vựng – ngữ nghĩa học EN11.005  VClass01 12/01/2018 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
36 Lập trình Web IT15.009  VClass01 12/01/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
37 Nhập môn Internet và E-learning EG38.030  VClass02 15/01/2018 Dungnt Thiennv đại học trực tuyến
38 Lý thuyết xác suất và thống kê toán  EG11.010 VClass02 15/01/2018 Dungnt Thiennv đại học trực tuyến
39 Luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng EL41.001  VClass02 15/01/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
40 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.009  VClass 01 16/01/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
41 Nói – Tiếng Anh 4 EN31.004  VClass02 16/01/2018 Lytth Toannh đại học trực tuyến
42 Kinh tế quốc tế BA05.012  VClass01 16/01/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
43 Nói – Tiếng Anh 2 EN23.005  VClass02 16/01/2018 Lytth Toannh đại học trực tuyến
44 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.011  VClass01 17/01/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
45 Thực hành tiếng tổng hợp EN58.001  VClass01 18/01/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
46 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.020  VClass01 18/01/2018 Linhntt Tuannd đại học trực tuyến
47 Trò chơi kinh doanh BA17.014  VClass02 19/01/2018 Huongdt Ducvh đại học trực tuyến
48 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.021  VClass02 19/01/2018 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
49 Kinh tế phát triển EG15.010  VClass02 19/01/2018 Huongdt Ducvh đại học trực tuyến
50 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.020  VClass02 19/01/2018 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
51 Xã hội học đại cương EL02.011  VClass01 22/01/2018 Linhntt Anhtt đại học trực tuyến
52 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.007  VClass01 22/01/2018 Anhdtv Thiennv đại học trực tuyến
53 Kỹ thuật điện tử số IT01.2.011  VClass01 22/01/2018 Dungnt Anhtt đại học trực tuyến
54 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30.009  VClass01 23/01/2018 Linhntt Tuannd đại học trực tuyến
55 Tiếng Anh cơ bản EN56.006  VClass01 23/01/2018 Lytth Toannh đại học trực tuyến
56 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.006  VClass01 23/01/2018 Lytth Tuannd đại học trực tuyến
57 Tiếng Anh cơ bản EN56.006  VClass02 30/01/2018 Lytth Dungnt đại học trực tuyến
58 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.006  VClass02 30/01/2018 Lytth Ducvh đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »