Lịch Vclass tháng 02 / 2018

Đăng bởi EHOU ngày 30/01/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 02/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.011  VClass02 01/02/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
2 Thực tập nghề EL47.013  VClass 01  01/02/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
3 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.008  VClass01 01/02/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16.015  VClass01 26/02/2018 Toandt Thienvv đại học trực tuyến
5 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.016  VClass 01  26/02/2018 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
6 Thực tập nghề nghiệp AC13.012  VClass 01  26/02/2018 Toandt Thienvv đại học trực tuyến
7 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30.011  VClass01 26/02/2018 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
8 Kinh tế môi trường BA03.008  VClass01 27/02/2018 Toandt Tuannd đại học trực tuyến
9 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.005  VClass01 27/02/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
10 Thực tập nghề nghiệp BA20.012  VClass 01  27/02/2018 Toandt Tuannd đại học trực tuyến
11 Ngữ âm thực hành EN09.004  VClass01 27/02/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
12 Tâm lý học tư pháp EL16.012  VClass 01  28/02/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
13 Đồ án tốt nghiệp IT35.012  VClass 01  28/02/2018 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
14 Luật lao động Việt Nam EL21.014  VClass01 28/02/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
15 Thực tập dịch EN48.003  VClass01 28/02/2018 Yenth Dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »