Lịch VClass tháng 02/2017

Đăng bởi EHOU ngày 06/02/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 02/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Đại số và hình giải tích EG10.3.018 Vclass 02 2/6/2017 anhtt ducvh đại học trực tuyến
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin EG01.009 Vclass 01 2/6/2017 linhntt anhtt đại học trực tuyến
3 Luật tài chính Việt Nam/Pháp luật tài chính EL24/BF13.009 Vclass 01 2/6/2017 tuannd ducvh đại học trực tuyến
4 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02.009 Vclass 01 2/6/2017 linhntt anhtt đại học trực tuyến
5 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.003 Vclass 02 2/7/2017 yenth tuannd đại học trực tuyến
6 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.014 Vclass 01 2/7/2017 linhntt toannh đại học trực tuyến
7 Tiếng Anh cơ bản EN56.004 Vclass 02 2/7/2017 yenth tuannd đại học trực tuyến
8 Kỹ thuật điện tử số IT01.2.009 Vclass 01 2/7/2017 thuynt toannh đại học trực tuyến
9 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.004 Vclass 01 2/8/2017 yenth ducvh đại học trực tuyến
10 Kinh tế vĩ mô EG14.007 Vclass 02 2/8/2017 anhtt anhtt đại học trực tuyến
11 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.001 Vclass 02 2/8/2017 anhdtv ducvh đại học trực tuyến
12 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.001 Vclass 02 2/9/2017 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
13 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.004 Vclass 02 2/9/2017 yenth dungnt đại học trực tuyến
14 Tiếng Việt thực hành EN02.004 Vclass 01 2/9/2017 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
15 Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam EL15.009 Vclass 02 2/9/2017 tuannd dungnt đại học trực tuyến
16 Logic học đại cương EN08.003 Vclass 02 2/10/2017 lytth toannh đại học trực tuyến
17 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.011 Vclass 02 2/10/2017 toandt dungnt đại học trực tuyến
18 Anh văn III EG09.3.007 Vclass 02 2/10/2017 tambm dungnt đại học trực tuyến
19 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.022 Vclass 02 2/10/2017 dungnt toannh đại học trực tuyến
20 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.014 Vclass 02 2/13/2017 linhntt ducvh đại học trực tuyến
21 Luật Đất đai Việt Nam EL22.008 Vclass 02 2/13/2017 tuannd anhtt đại học trực tuyến
22 Kỹ thuật điện tử số IT01.2.009 Vclass 02 2/13/2017 thuynt ducvh đại học trực tuyến
23 Luật Hành chính Việt Nam EL09.007 Vclass 02 2/13/2017 tuannd anhtt đại học trực tuyến
24 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.015 Vclass 02 2/14/2017 toannh tuannd đại học trực tuyến
25 Nói – Tiếng Anh 4 EN31.001 Vclass 02 2/14/2017 lytth toannh đại học trực tuyến
26 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.001 Vclass 02 2/14/2017 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
27 Tư tưởng Hồ Chí Minh EG03.009 Vclass 02 2/15/2017 linhntt ducvh đại học trực tuyến
28 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.008 Vclass 02 2/15/2017 tuannd anhtt đại học trực tuyến
29 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.004 Vclass 02 2/15/2017 yenth ducvh đại học trực tuyến
30 Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong HĐTM EL36.006 Vclass 02 2/15/2017 tuannd anhtt đại học trực tuyến
31 Luật Môi trường EL27.009 Vclass 02 2/16/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
32 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin EG01.009 Vclass 02 2/16/2017 linhntt dungnt đại học trực tuyến
33 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.008 Vclass 02 2/16/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
34 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02.009 Vclass 02 2/16/2017 linhntt dungnt đại học trực tuyến
35 Luật kinh tế chuyên ngành EL35.006 Vclass 02 2/17/2017 tuannd toannh đại học trực tuyến
36 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.005 Vclass 02 2/17/2017 anhdtv dungnt đại học trực tuyến
37 Luật tài chính Việt Nam/Pháp luật tài chính EL24/BF13.009 Vclass 02 2/17/2017 tuannd toannh đại học trực tuyến
38 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.004 Vclass 02 2/17/2017 anhdtv dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »