Lịch VClass tháng 03/2017

Đăng bởi EHOU ngày 28/02/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 03/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Quản trị tài chính BA07/EG24.012 Vclass 01 01/03/2017 thanhpg anhtt

đại học trực tuyến

2 Kế toán tài chính III AC03.007 Vclass 01 01/03/2017 toandt ducvh

đại học trực tuyến

3 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.004 Vclass 01 01/03/2017 yentt ducvh

đại học trực tuyến

4 Viết – Tiếng Anh 5 EN37.001 Vclass 01 02/03/2017 lytth tuannd

đại học trực tuyến

5 Tâm lý học tư pháp EL16.008 Vclass 01 02/03/2017 tuannd toannh

đại học trực tuyến

6 Tâm lý học đại cương EG07.009 Vclass 01 02/03/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

7 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.003 Vclass 01 02/03/2017 yentt toannh

đại học trực tuyến

8 Luật Lao động Việt Nam EL21.010 Vclass 01 03/03/2017 tuannd dungnt

đại học trực tuyến

9 Thị trường chứng khoán EG28.008 Vclass 01 03/03/2017 anhtt anhtt

đại học trực tuyến

10 Luật Hình sự Việt Nam EL10.010 Vclass 01 03/03/2017 tuannd dungnt

đại học trực tuyến

11 Nguyên lý kế toán EG17.011 Vclass 01 03/03/2017 toandt anhtt

đại học trực tuyến

12 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.004 Vclass 02 06/03/2017 yentt ducvh

đại học trực tuyến

13 Tổ chức công tác kế toán AC05.005 Vclass 01 06/03/2017 ducvh dungnt

đại học trực tuyến

14 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.005 Vclass 01 06/03/2017 yentt ducvh

đại học trực tuyến

15 Luật kinh doanh EG21.011 Vclass 01 06/03/2017 toandt dungnt

đại học trực tuyến

16 Anh văn chuyên ngành I AC10.009 Vclass 01 07/03/2017 nhandh toannh

đại học trực tuyến

17 Mã nguồn mở IT20.007 Vclass 01 07/03/2017 toannh tuannd

đại học trực tuyến

18 Logic học đại cương EN08.004 Vclass 01 07/03/2017 lytth toannh

đại học trực tuyến

19 Quản lý dự án công nghệ thông tin IT22.008 Vclass 01 07/03/2017 toannh tuannd

đại học trực tuyến

20 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.004 Vclass 01 09/03/2017 anhdtv tuannd

đại học trực tuyến

21 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.008 Vclass 01 09/03/2017 toandt toannh

đại học trực tuyến

22 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36.001 Vclass 01 09/03/2017 anhdtv tuannd

đại học trực tuyến

23 Lập trình hệ thống IT17.007 Vclass 01 09/03/2017 lannt toannh

đại học trực tuyến

24 Luật Đất đai Việt Nam EL22.009 Vclass 01 10/03/2017 nhungvth dungnt

đại học trực tuyến

25 Quản trị sản xuất BA10.011 Vclass 01 10/03/2017 nhandh anhtt

đại học trực tuyến

26 Viết – Tiếng Anh 4 EN33.003 Vclass 01 10/03/2017 yentt dungnt

đại học trực tuyến

27 Tư pháp quốc tế EL18.007 Vclass 01 10/03/2017 tuannd anhtt

đại học trực tuyến

28 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.009 Vclass 02 13/03/2017 nhungvth ducvh

đại học trực tuyến

29 Kế toán tài chính III AC03.007 Vclass 02 13/03/2017 toandt dungnt

đại học trực tuyến

30 Trò chơi kinh doanh BA17.011 Vclass 02 13/03/2017 huongdt ducvh

đại học trực tuyến

31 Kế toán tài chính I AC01.009 Vclass 01 13/03/2017 toandt dungnt

đại học trực tuyến

32 Luật Đất đai Việt Nam EL22.009 Vclass 02 14/03/2017 nhungvth toannh

đại học trực tuyến

33 Lập trình cho thiết bị di động IT18.007 Vclass 01 14/03/2017 toannh tuannd

đại học trực tuyến

34 Luật dân sự Việt Nam 2 EL13.010 Vclass 01 14/03/2017 nhungvth toannh

đại học trực tuyến

35 Kiến trúc máy tính IT02.009 Vclass 01 14/03/2017 toannh tuannd

đại học trực tuyến

36 Luật Kinh tế Việt Nam 2 EL20.009 Vclass 01 15/03/2017 tuannd anhtt

đại học trực tuyến

37 Ngân hàng thương mại EG29/BF01.011 Vclass 02 15/03/2017 tambtm ducvh

đại học trực tuyến

38 Luật Ngân hàng EL25.007 Vclass 02 15/03/2017 tuannd anhtt

đại học trực tuyến

39 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.003 Vclass 01 15/03/2017 lytth ducvh

đại học trực tuyến

40 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34.007 Vclass 02 16/03/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

41 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.005 Vclass 01 16/03/2017 anhdtv toannh

đại học trực tuyến

42 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35.007 Vclass 01 16/03/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

43 Nguyên lý kế toán EG17.011 Vclass 02 16/03/2017 toandt toannh

đại học trực tuyến

44 Ngoại ngữ II.2 EN06.2.003 Vclass 01 17/03/2017 yentt dungnt

đại học trực tuyến

45 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.010 Vclass 01 17/03/2017 toannh anhtt

đại học trực tuyến

46 Ngoại ngữ II.4 EN06.4.003 Vclass 01 17/03/2017 yentt dungnt

đại học trực tuyến

47 Lập trình hướng sự kiện IT09.010 Vclass 01 17/03/2017 toannh anhtt

đại học trực tuyến

48 Kế toán thuế AC07.006 Vclass 01 20/03/2017 ducvh ducvh

đại học trực tuyến

49 Cơ sở dữ liệu IT06.011 Vclass 01 20/03/2017 toannh dungnt

đại học trực tuyến

50 Thuế EG25.008 Vclass 01 20/03/2017 ducvh ducvh

đại học trực tuyến

51 Phân tích báo cáo tài chính EG32/BF08.007 Vclass 01 20/03/2017 duongnt dungnt

đại học trực tuyến

52 Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15.006 Vclass 01 21/03/2017 anhtt toannh

đại học trực tuyến

53 Cơ sở lập trình IT01.012 Vclass 01 21/03/2017 lannt tuannd

đại học trực tuyến

54 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04.009 Vclass 01 21/03/2017 ducvh toannh

đại học trực tuyến

55 Phân tích tài chính dự án BF03.005 Vclass 01 21/03/2017 tambtm tuannd

đại học trực tuyến

56 Ngữ pháp thực hành EN12.004 Vclass 01 22/03/2017 anhdtv anhtt

đại học trực tuyến

57 Toán cao cấp 1 EG10.3.019 Vclass 01 22/03/2017 anhtt ducvh

đại học trực tuyến

58 Nói – Tiếng Anh 3 EN19.004 Vclass 01 22/03/2017 yentt anhtt

đại học trực tuyến

59 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.004 Vclass 01 23/03/2017 lytth tuannd

đại học trực tuyến

60 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.006 Vclass 02 23/03/2017 tambtm toannh

đại học trực tuyến

61 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.004 Vclass 02 23/03/2017 anhdtv tuannd

đại học trực tuyến

62 Quản trị chất lượng BA11.007 Vclass 01 23/03/2017 huongdt toannh

đại học trực tuyến

63 Tâm lý học tư pháp EL16.008 Vclass 02 24/03/2017 tuannd dungnt

đại học trực tuyến

64 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.010 Vclass 01 24/03/2017 thuynt anhtt

đại học trực tuyến

65 Anh văn I EG09.1.008 Vclass 01 24/03/2017 yentt dungnt

đại học trực tuyến

66 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14.010 Vclass 01 24/03/2017 quyenntk anhtt

đại học trực tuyến

67 Pháp luật đại cương EG04.010 Vclass 02 25/03/2017 linhntt dungnt

đại học trực tuyến

68 Đất nước học EN17.003 Vclass 02 25/03/2017 anhdtv dungnt

đại học trực tuyến

69 Kiến trúc máy tính IT02.009 Vclass 02 27/03/2017 toannh ducvh

đại học trực tuyến

70 Thực tập nghề nghiệp AC13.006 Vclass 01 27/03/2017 toandt dungnt

đại học trực tuyến

71 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.013 Vclass 02 27/03/2017 linhntt ducvh

đại học trực tuyến

72 Luật kinh doanh EG21.011 Vclass 02 27/03/2017 toandt dungnt

đại học trực tuyến

73 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.004 Vclass 02 28/03/2017 lytth toannh

đại học trực tuyến

74 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.016 Vclass 02 28/03/2017 linhntt tuannd

đại học trực tuyến

75 Nguyên lý hệ điều hành IT03.006 Vclass 01 28/03/2017 thuynt toannh

đại học trực tuyến

76 Anh văn chuyên ngành I BA18.010 Vclass 01 28/03/2017 nhandh tuannd

đại học trực tuyến

77 Luật Hình sự Việt Nam EL10.010 Vclass 02 29/03/2017 tuannd anhtt

đại học trực tuyến

78 Định giá tài sản EG34.005 Vclass 01 29/03/2017 nhandh ducvh

đại học trực tuyến

79 Thực tập nghề EL47.007 Vclass 01 29/03/2017 tuannd anhtt

đại học trực tuyến

80 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36.001 Vclass 02 29/03/2017 anhdtv ducvh

đại học trực tuyến

81 Quản trị mạng IT21.008 Vclass 01 30/03/2017 lannt tuannd

đại học trực tuyến

82 Tiếng Anh thương mại EN51.001 Vclass 02 30/03/2017 lytth toannh

đại học trực tuyến

83 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.010 Vclass 02 30/03/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

84 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.003 Vclass 02 30/03/2017 yentt toannh

đại học trực tuyến

85 Luật Lao động Việt Nam EL21.010 Vclass 02 31/03/2017 tuannd dungnt

đại học trực tuyến

86 Ngoại ngữ II.2 EN06.2.003 Vclass 02 31/03/2017 yentt anhtt

đại học trực tuyến

87 Tư pháp quốc tế EL18.007 Vclass 02 31/03/2017 tuannd dungnt

đại học trực tuyến

88 Ngoại ngữ II.4 EN06.4.001 Vclass 02 31/03/2017 yentt anhtt

đại học trực tuyến

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »