Lịch Vclass tháng 03/2018

Đăng bởi EHOU ngày 28/02/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 03/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.012  VClass01 01/03/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
2 Lập trình hướng sự kiện IT09.014  VClass 01 01/03/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
3 Tiếng Anh thương mại EN51.006  VClass01 01/03/2018 Lytth Toannh đại học trực tuyến
4 Cơ sở dữ liệu IT06.014  VClass 01 01/03/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
5 Định giá tài sản EG34.009  VClass01 02/03/2018 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
6 Nhập môn Internet và E-learning EG38.032  VClass 01 02/03/2018 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
7 Luật kinh doanh EG21.014  VClass01 02/03/2018 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
8 Quản lý dự án CNTT IT22.012  VClass 01 02/03/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
9 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.010  VClass01 05/03/2018 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
10 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.013  VClass01 05/03/2018 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
11 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.022  VClass 01  05/03/2018 Tuannd Thienvv đại học trực tuyến
12 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35.011  VClass02 05/03/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
13 Luật ngân hàng EL25.010  VClass02 06/03/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
14 Logic học đại cương EN08.006  VClass01 06/03/2018 Lytth Toannh đại học trực tuyến
15 Lý thuyết dịch EN43.005  VClass01 06/03/2018 Lytth Tuannd đại học trực tuyến
16 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.022  VClass02 07/03/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
17 Tư pháp quốc tế EL18.009   VClass 01  07/03/2018 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
18 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.016  VClass  02  07/03/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
19 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.023  VClass01 09/03/2018 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
20 Dịch nâng cao 3 (Dịch nói) EN47.003  VClass01 09/03/2018 Yenth Ducvh đại học trực tuyến
21 Từ vựng – ngữ nghĩa học EN11.006  VClass01 09/03/2018 Yenth Dungnt đại học trực tuyến
22 Lập trình hệ thống IT17.009  VClass01 09/03/2018 Toannh Ducvh đại học trực tuyến
23 Kế toán tài chính III AC03.011  VClass01 12/03/2018 Toandt Thienvv đại học trực tuyến
24 Tổ chức công tác kế toán AC05.009  VClass 01 12/03/2018 Ducvh Anhtt đại học trực tuyến
25 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.012  VClass01 12/03/2018 Toandt Thienvv đại học trực tuyến
26 Văn học Anh – Mỹ EN16.004  VClass01 12/03/2018 Lytth Anhtt đại học trực tuyến
27 Kinh tế vĩ mô EG14.009  VClass 01 13/03/2018 Anhtt Tuannd đại học trực tuyến
28 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.005  VClass02 13/03/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
29 Ngữ âm thực hành EN09.004  VClass02 13/03/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
30 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.007  VClass01 14/03/2018 Lytth Dungnt đại học trực tuyến
31 Viết – Tiếng Anh 6 EN41.004  VClass01 14/03/2018 Yenth Ducvh đại học trực tuyến
32 Viết – Tiếng Anh 5 EN37.005  VClass01 14/03/2018 Lytth Dungnt đại học trực tuyến
33 Nói – Tiếng Anh 6 EN39.003  VClass01 14/03/2018 Yenth Ducvh đại học trực tuyến
34 Kế toán thuế AC07.009  VClass 01  15/03/2018 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
35 Quản trị học BA06.014  VClass01 15/03/2018 Thienvv Tuannd đại học trực tuyến
36 Kế toán quản trị EG33.009  VClas01 15/03/2018 Thienvv Toannh đại học trực tuyến
37 Quản trị rủi ro EG36.010  VClass 01 15/03/2018 Ducvh Tuannd đại học trực tuyến
38 Anh văn III EG09.3.009  VClass02 16/03/2018 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
39 Toán rời rạc IT04.008  VClass 01 16/03/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
40 Anh văn chuyên ngành I BA18.014  VClass 01 16/03/2018 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
41 Phân tích diễn ngôn EN44.004   VClass 01 16/03/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
42 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.022  VClass 02 19/03/2018 Tuannd Thienvv đại học trực tuyến
43 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.011  VClass01 19/03/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
44 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.023  VClass01 19/03/2018 Tuannd Thienvv đại học trực tuyến
45 Luật Hành chính Việt Nam EL09.009  VClass02 19/03/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
46 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.013  VClass 01 20/03/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
47 Đọc – Tiếng Anh 6 EN40.004  VClass 01 20/03/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
48 Luật Đất đai Việt Nam EL22.013  VClass03 20/03/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
49 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.008  VClass02 20/03/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
50 Nhập môn Internet và E-learning EG38.032  VClass02 21/03/2018 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
51 Xã hội học đại cương EL02.013  VClass01 21/03/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
52 Luật kinh doanh EG21.014  VClass02 21/03/2018 Toandt Dungnt đại học trực tuyến
53 Tư pháp quốc tế EL18.009  VClass 02  21/03/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
54 Kinh tế vĩ mô EG14.009  VClass 02 22/03/2018 Anhtt Toannh đại học trực tuyến
55 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14.014  VClass 01 22/03/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
56 Kế toán ngân hàng thương mại AC16.009  VClass 01 22/03/2018 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
57 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) EN06.1.005  VClass01 22/03/2018 Phuongbm Tuannd đại học trực tuyến
58 Nhập môn Internet và E-learning EG38.031  VClass02 23/03/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
59 Kỹ năng thuyết trình EN54.003  VClass 01 23/03/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
60 Logic học đại cương EN08.006  VClass01 23/03/2018 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
61 Dịch đại cương EN42.006  VClass  01 23/03/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
62 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư/Quản trị dự án đầu tư AC12/EG37.012  VClass01 26/03/2018 Thienvv Thienvv đại học trực tuyến
63 Tài chính doanh nghiệp I/Quản trị tài chính EG24/BA07.016  VClass 01 26/03/2018 Ngabt Anhtt đại học trực tuyến
64 Phân tích tài chính dự án BF03.009  VClass01 26/03/2018 Ngabt Thienvv đại học trực tuyến
65 Thuế EG25.012  VClass01 26/03/2018 Ducvh Anhtt đại học trực tuyến
66 Tin học ứng dụng BF09.009  VClass 01 27/03/2018 Huongdt Tuannd đại học trực tuyến
67 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.023  VClass02 27/03/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
68 Quản trị chất lượng BA11.011  VClass 01 27/03/2018 Huongdt Tuannd đại học trực tuyến
69 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.013  VClass01 27/03/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
70 Ngữ pháp lý thuyết EN13.004  VClass01 28/03/2018 Lytth Dungnt đại học trực tuyến
71 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36.005  VClass 01 28/03/2018 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
72 Viết – Tiếng Anh 4 EN33.007  VClass01 28/03/2018 Yenth Dungnt đại học trực tuyến
73 Kinh tế môi trường BA03.008  VClass02 29/03/2018 Toandt Toannh đại học trực tuyến
74 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16.015  VClass02 29/03/2018 Toandt Tuannd đại học trực tuyến
75 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.008  VClass 02 29/03/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
76 Kế toán quản trị EG33.009  VClas02 30/03/2018 Thienvv Ducvh đại học trực tuyến
77 Lập trình cho thiết bị di động IT18.009  VClass 01 30/03/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
78 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) EN06.1.005  VClass02 30/03/2018 Phuongbm Ducvh đại học trực tuyến

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »