Lịch VClass tháng 04/2019

Đăng bởi EHOU ngày 11/04/2019

LỊCH VCLASS THÁNG 04/2019

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass HTKT QLLM Vào lớp
1 Anh văn I EG09.1.022 4/3/2019 Vũ Hoàng Đức Trịnh Hải Yến đại học trực tuyến
2 Thực tập nghề EL47.021 4/3/2019 Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
3 Thực tập dịch EN48.010 4/3/2019 Vũ Hoàng Đức Trịnh Hải Yến đại học trực tuyến
4 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.014 4/3/2019 Vũ Hoàng Đức Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
5 Thực tập nghề nghiệp AC13.018 4/4/2019 Nguyễn Đình Tuân Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
6 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.041 4/4/2019 Nguyễn Hữu Toàn Võ  Thị Linh Trà đại học trực tuyến
7 Luật kinh doanh EG21.027 4/4/2019 Nguyễn Đình Tuân Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
8 Toán giải tích/Giải tích 1 EG10.1.028 4/4/2019 Nguyễn Hữu Toàn Võ  Thị Linh Trà đại học trực tuyến
9 Thực tập nghề nghiệp BA20.018 4/5/2019 Nguyễn Tiến Dũng Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
10 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.019 4/5/2019 Trần Tuấn Anh Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
11 Văn học Anh – Mỹ EN16.009 4/5/2019 Nguyễn Tiến Dũng Trần Thị Hương Lý đại học trực tuyến
12 Đề án môn học AC20.006 4/8/2019 Trần Tuấn Anh Đặng Hoàng Nhân đại học trực tuyến
13 Tài chính doanh nghiệp/ Tài chính doanh nghiệp I/ Quản trị tài chính EG24/BA07.025 4/8/2019 Nguyễn Tiến Dũng Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
14 Phân tích tài chính dự án BF03.011 4/8/2019 Nguyễn Đình Tuân Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
15 Luật ngân hàng EL25.013 4/8/2019 Nguyễn Hữu Toàn Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
16 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư/ Quản trị dự án đầu tư AC12/EG37.018 4/8/2019 Nguyễn Đình Tuân Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
17 Nguyên lý thống kê EG20.025 4/8/2019 Nguyễn Hữu Toàn Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
18 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.008 4/8/2019 Vũ Hoàng Đức Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
19 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.014 4/9/2019 Trần Tuấn Anh Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
20 Nguyên lý hệ điều hành IT03.011 4/9/2019 Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Tiến Dũng đại học trực tuyến
21 Toán cao cấp 1 EG10.3.039 4/9/2019 Trần Tuấn Anh Võ  Thị Linh Trà đại học trực tuyến
22 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.017 4/9/2019 Nguyễn Tiến Dũng Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
23 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.022 4/9/2019 Vũ Hoàng Đức Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
24 Tin học đại cương EG12.021 4/10/2019 Nguyễn Tiến Dũng Trần Tuấn Anh đại học trực tuyến
25 Luật Đất đai Việt Nam EL22.020 4/10/2019 Vũ Hoàng Đức Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
26 Pháp luật đại cương EG04.020 4/10/2019 Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
27 Ngân hàng thương mại EG29.021 4/10/2019 Vũ Hoàng Đức Trần Tuấn Anh đại học trực tuyến
28 Cơ sở dữ liệu IT06.020 4/10/2019 Nguyễn Đình Tuân Nguyễn Hữu Toàn đại học trực tuyến
29 Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng EL41.008 4/10/2019 Nguyễn Hữu Toàn Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
30 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03.007 4/10/2019 Nguyễn Đình Tuân Trịnh Hải Yến đại học trực tuyến
31 Từ vựng – ngữ nghĩa học EN11.012 4/10/2019 Nguyễn Hữu Toàn Trịnh Hải Yến đại học trực tuyến
32 Nghe – Tiếng Anh 6 EN38.008 4/11/2019 Nguyễn Đình Tuân Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
33 Kỹ năng thuyết trình EN54.008 4/11/2019 Nguyễn Hữu Toàn Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
34 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.021 4/11/2019 Nguyễn Đình Tuân Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
35 Viết – Tiếng Anh 5 EN37.010 4/11/2019 Trần Tuấn Anh Nguyễn Thị Mai Phương đại học trực tuyến
36 Chuẩn mực kế toán Việt Nam AC21.006 4/11/2019 Nguyễn Tiến Dũng Đặng Hoàng Nhân đại học trực tuyến
37 Tư pháp quốc tế EL18.014 4/11/2019 Trần Tuấn Anh Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
38 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.026 4/11/2019 Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
39 Quản trị sản xuất BA10.017 4/11/2019 Trần Tuấn Anh Đặng Hoàng Nhân đại học trực tuyến
40 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.022 4/11/2019 Nguyễn Hữu Toàn Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
41 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.018 4/12/2019 Nguyễn Đình Tuân Nguyễn Hữu Toàn đại học trực tuyến
42 Kiến trúc máy tính IT02.016 4/12/2019 Nguyễn Hữu Toàn Nguyễn Tiến Dũng đại học trực tuyến
43 Quản trị kinh doanh quốc tế BA28.006 4/12/2019 Nguyễn Đình Tuân Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
44 Nhập môn Internet và E-learning EG38.053 4/12/2019 Nguyễn Hữu Toàn Nguyễn Tiến Dũng đại học trực tuyến
45  Quản trị dự án đầu tư AC12/EG37.018 4/16/2019 Nguyễn Tiến Dũng Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
46 Lý thuyết tiếng tổng hợp EN57.006 4/16/2019 Nguyễn Tiến Dũng Trần Thị Hương Lý đại học trực tuyến
47 Lập trình hệ thống IT17.012 4/16/2019 Vũ Hoàng Đức Nguyễn Hữu Toàn đại học trực tuyến
48 Thực tập tốt nghiệp BF12.017 4/16/2019 Nguyễn Tiến Dũng Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
49 Luật an sinh xã hội EL51.008 4/16/2019 Vũ Hoàng Đức Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
50 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34.015 4/16/2019 Nguyễn Tiến Dũng Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
51 Dịch đại cương EN42.012 4/16/2019 Vũ Hoàng Đức Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
52 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.017 4/17/2019 Vũ Hoàng Đức Trần Tuấn Anh đại học trực tuyến
53 Tâm lý học tư pháp EL16.017 4/17/2019 Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
54 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.018 4/17/2019 Vũ Hoàng Đức Nguyễn Hữu Toàn đại học trực tuyến
55 Phân tích tài chính dự án BF03.011 4/17/2019 Nguyễn Tiến Dũng Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
56 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35.017 4/17/2019 Vũ Hoàng Đức Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
57 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.013 4/17/2019 Vũ Hoàng Đức Trần Thị Hương Lý đại học trực tuyến
58 Tư pháp quốc tế EL18.014 4/18/2019 Nguyễn Hữu Toàn Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
59 Đất nước học EN17.010 4/18/2019 Nguyễn Đình Tuân Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
60 Đại cương văn hóa Việt Nam EL04/ EN01.019 4/18/2019 Nguyễn Hữu Toàn Võ  Thị Linh Trà đại học trực tuyến
61 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.019 4/18/2019 Nguyễn Đình Tuân Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
62 Nguyên lý kế toán EG17.025 4/18/2019 Nguyễn Hữu Toàn Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
63 Kỹ năng nghề luật EL44.008 4/18/2019 Nguyễn Đình Tuân Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
64 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16.028 4/18/2019 Trần Tuấn Anh Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
65 Thực hành tiếng tổng hợp EN58.006 4/19/2019 Nguyễn Tiến Dũng Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
66 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.019 4/19/2019 Trần Tuấn Anh Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
67 Toán giải tích/Giải tích 1 EG10.1.028 4/19/2019 Nguyễn Tiến Dũng Võ  Thị Linh Trà đại học trực tuyến
68 Đề án quản trị kinh doanh BA27.006 4/19/2019 Trần Tuấn Anh Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
69 Kinh tế lượng EG19.020 4/19/2019 Trần Tuấn Anh Vũ Hoàng Đức đại học trực tuyến
70 Quản trị học BA06.018 4/19/2019 Nguyễn Tiến Dũng Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
71 Thuế EG25.019 4/21/2019 Trần Tuấn Anh Vũ Hoàng Đức đại học trực tuyến
72 Nguyên lý kế toán EG17.025 4/22/2019 Nguyễn Hữu Toàn Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
73 Đất nước học EN17.010 4/22/2019 Nguyễn Đình Tuân Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
74 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.022 4/22/2019 Nguyễn Hữu Toàn Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
75 Quản trị mạng IT21.016 4/22/2019 Nguyễn Đình Tuân Nguyễn Tiến Dũng đại học trực tuyến
76 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.019 4/22/2019 Nguyễn Hữu Toàn Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
77 Luật Đất đai Việt Nam EL22.020 4/22/2019 Vũ Hoàng Đức Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
78 Luật an sinh xã hội EL51.008 4/23/2019 Nguyễn Tiến Dũng Vũ  Thị Hồng Nhung đại học trực tuyến
79 Lập trình cho thiết bị di động IT18.012 4/23/2019 Vũ Hoàng Đức Nguyễn Hữu Toàn đại học trực tuyến
80 Quản trị chất lượng BA11.015 4/23/2019 Nguyễn Tiến Dũng Đặng Thùy Hương đại học trực tuyến
81 Kế toán quản trị EG33.017 4/23/2019 Vũ Hoàng Đức Vũ Hoàng Đức đại học trực tuyến
82 Văn học Anh – Mỹ EN16.009 4/23/2019 Nguyễn Đình Tuân Trần Thị Hương Lý đại học trực tuyến
83 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.026 4/24/2019 Nguyễn Hữu Toàn Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
84 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.014 4/24/2019 Nguyễn Đình Tuân Trần Thị Hương Lý đại học trực tuyến
85 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.013 4/24/2019 Nguyễn Hữu Toàn Trần Thị Hương Lý đại học trực tuyến
86 Mạng và truyền thông IT11.015 4/24/2019 Nguyễn Đình Tuân Nguyễn Hữu Toàn đại học trực tuyến
87 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.019 4/24/2019 Trần Tuấn Anh Đồng Thị Toàn đại học trực tuyến
88 Viết – Tiếng Anh 4 EN33.013 4/24/2019 Nguyễn Tiến Dũng Trịnh Hải Yến đại học trực tuyến
89 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.019 4/24/2019 Trần Tuấn Anh Trịnh Hải Yến đại học trực tuyến
90 Nguyên lý hệ điều hành IT03.011 4/24/2019 Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Tiến Dũng đại học trực tuyến
91 Ngữ pháp thực hành EN12.014 4/25/2019 Trần Tuấn Anh Nguyễn Thị Mai Phương đại học trực tuyến
92 Nghe – Tiếng Anh 6 EN38.008 4/25/2019 Nguyễn Hữu Toàn Đỗ Thị Vân Anh đại học trực tuyến
93 Trò chơi kinh doanh BA17.020 4/25/2019 Nguyễn Đình Tuân Đặng Thùy Hương đại học trực tuyến
94 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.021 4/25/2019 Nguyễn Hữu Toàn Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
95 Quản trị dự án CNTT IT22.015 4/25/2019 Nguyễn Đình Tuân Trần Tuấn Anh đại học trực tuyến
96 Tin học đại cương EG12.021 4/25/2019 Nguyễn Hữu Toàn Trần Tuấn Anh đại học trực tuyến
97 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) EN06.2.013 4/25/2019 Vũ Hoàng Đức Bùi Mai Phương đại học trực tuyến
98 Quản trị học BA06.018 4/26/2019 Nguyễn Tiến Dũng Bùi Thị Nga đại học trực tuyến
99 Tâm lý học đại cương EG07.018 4/26/2019 Vũ Hoàng Đức Nguyễn Đình Tuân đại học trực tuyến
100 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.017 4/26/2019 Nguyễn Tiến Dũng Trần Tuấn Anh đại học trực tuyến
101 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.013 4/26/2019 Vũ Hoàng Đức Trịnh Hải Yến đại học trực tuyến
102 Nói – Tiếng Anh 6 EN39.008 4/26/2019 Nguyễn Tiến Dũng Trịnh Hải Yến đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »