Lịch VClass tháng 04/2017

Đăng bởi EHOU ngày 27/03/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 04/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.008  VClass02 4/3/2017 linhntt ducvh đại học trực tuyến
2 Tin học đại cương EG12.009  VClass02 4/3/2017 toannh dungnt đại học trực tuyến
3 Đại cương văn hóa Việt Nam / Cơ sở văn hóa Việt Nam EL04/EN01.009  VClass02 4/3/2017 linhntt ducvh đại học trực tuyến
4 Lập trình hệ thống IT17.007  VClass02 4/3/2017 lannt dungnt đại học trực tuyến
5 Lập trình cho thiết bị di động IT18.007  VClass02 4/4/2017 toannh toannh đại học trực tuyến
6 Anh văn 1 EG09.1.008  VClass02 4/4/2017 yenth tuannd đại học trực tuyến
7 Nguyên lý thống kê EG20.011  VClass02 4/4/2017 thanhpg toannh đại học trực tuyến
8 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.010  VClass02 4/5/2017 toandt anhtt đại học trực tuyến
9 Ngữ pháp thực hành EN12.004  VClass02 4/5/2017 anhdtv dungnt đại học trực tuyến
10 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.004  VClass02 4/5/2017 yenth anhtt đại học trực tuyến
11 Thị trường chứng khoán EG28.008  Vclass02 4/7/2017 anhtt anhtt đại học trực tuyến
12 Viết – Tiếng Anh 5 EN37.001  VClass02 4/7/2017 lytth tuannd đại học trực tuyến
13 Lý thuyết tài chính tiền tệ  EG16/BF22.012  VClass 02 4/7/2017 toandt toannh đại học trực tuyến
14 Toán giải tích /Giải tích 1 EG10.1.014  VClass02 4/10/2017 lannt ducvh đại học trực tuyến
15 Nguyên lý hệ điều hành IT03.006  VClass02 4/11/2017 thuynt tuannd đại học trực tuyến
16 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.010  VClass02 4/11/2017 nhungvth toannh đại học trực tuyến
17 Quản trị sản xuất BA10.009  VClass01 4/12/2017 nhandh anhtt đại học trực tuyến
18 Văn học Anh – Mỹ EN16.001  VClass02 4/12/2017 lytth dungnt đại học trực tuyến
19 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.023  VClass01 4/13/2017 dungnt tuannd đại học trực tuyến
20 Tâm lý học đại cương EG07.009  VClass 02 4/13/2017 tuannd toannh đại học trực tuyến
21 Marketing căn bản EG18.010  VClass 02 4/14/2017 duongnt ducvh đại học trực tuyến
22 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12/EG37.008  VClass02 4/14/2017 duongnt dungnt đại học trực tuyến
23 Nhập môn internet và E-learning EG38.023  VClass02 4/27/2017 dungnt ducvh đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »