Lịch Vclass tháng 04/2018

Đăng bởi EHOU ngày 01/04/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 04/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Giảng viên Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT

Vào lớp

1 TS. Trần Thế Nữ Kế toán tài chính III AC03.011  VClass01 4/2/2018 Toandt Thienvv đại học trực tuyến
2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan Tin học ứng dụng BF09.009  VClass01 4/3/2018 Huongdt Toannh đại học trực tuyến
3 ThS. Mai Thị Thúy Hà Lập trình cho thiết bị di động IT18.009  VClass 01 4/3/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
4 TS. Vũ Thị Hồng Yến Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12.009  VClass02 4/3/2018 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
5 ThS. Lê Thị Thanh Thùy Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.013  VClass 01 4/4/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
6 ThS. Lê Thị Thanh Thùy Toán rời rạc IT04.008  VClass 01 4/4/2018 Toannh Ducvh đại học trực tuyến
7 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi Anh văn III EG09.3.009  VClass01 4/5/2018 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
8 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi Anh văn chuyên ngành I BA18.014  VClass01 4/5/2018 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
9 PGS. TS. Tô Đức Hạnh Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.010  VClass 01  4/11/2018 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
10 ThS. Ngô Văn Đức Kiến trúc máy tính IT02.011  VClass01 4/11/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
11 TS. Lê Kim Châu Những nguyên lý cơ bản của CNMác – Lênin EG01.011  VClass 01  4/11/2018 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
12 ThS. Ngô Văn Đức Nhập môn Internet & E-Learning EG38.033  VClass01 4/11/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
13 ThS. Phạm Diệu Ly Anh văn I EG09.1.010  VClass01 4/12/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
14 ThS. Phùng Trọng Quế Thực tập nghề EL47.016  VClass 01  4/12/2018 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
15 ThS. Trần Hồng Nhung Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.019  VClass 01 4/12/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
16 ThS. Lưu Chí Hải Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.007  VClass01 4/12/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
17 TS. Nguyễn Ngọc Kiên Ngôn ngữ và văn hóa EN07.007  VClass 01 4/13/2018 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
18 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.006  VClass01 4/13/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
19 ThS. Nguyễn Thị Nam Chi Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.008  VClass 01 4/13/2018 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
20 TS. Trần Thế Nữ Nguyên lý kế toán EG17.015  VClass01 4/16/2018 Toandt Thienvv đại học trực tuyến
21 TS. Nguyễn Thị Yến Luật đầu tư EL28.009  VClass 01 4/16/2018 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
22 ThS. Trần Thị Lan Kế toán ngân hàng thương mại AC16.010  VClass01 4/16/2018 Ducvh Thienvv đại học trực tuyến
23 ThS. Phùng Trọng Quế Thực tập nghề EL47.016  VClass 01 4/16/2018 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
24 ThS. Ngô Ánh Nguyệt Định giá tài sản EG34.010  VClass 01 4/17/2018 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
25 ThS. Nguyễn Thị Hằng Luật Môi trường EL27.014  VClass 01 4/17/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
26 ThS. Vũ Thị Thanh Vân Anh văn 4 EL01.009  VClass 01 4/17/2018 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
27 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Luật tài chính Việt Nam EL24.014  VClass 01 4/17/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
28 TS. Nguyễn Thị Thu Hường Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.014  VClass01 4/18/2018 Toandt Dungnt đại học trực tuyến
29 PGS. TS. Trần Hữu Tráng Luật Hình sự Viêt Nam EL10.014  VClass 01  4/18/2018 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
30 TS. Nguyễn Thị Thu Hường Thực tập nghề nghiệp BA20.014  VClass01 4/18/2018 Toandt Dungnt đại học trực tuyến
31 ThS. Nguyễn Minh Phương Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15.012  VClass 01 4/19/2018 Anhtt Toannh đại học trực tuyến
32 TS. Mai Thanh Hiếu Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.014  VClass01 4/19/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
33 ThS. Trần Huy Tùng Hoạt động của hệ thống tài chính Việt Nam BF15.009  VClass 01 4/19/2018 Anhtt Toannh đại học trực tuyến
34 TS. Trần Thị Hồng Thúy Đại cương văn hóa Việt Nam/Cơ sở văn hóa Việt Nam EL04/EN01.011  VClass 01  4/19/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
35 ThS. Nguyễn Thị Phi Doan Toán giải tích/Giải tích 1 EG10.1.018  VClass01 4/20/2018 Travtl Ducvh đại học trực tuyến
36 TS. Phạm Thanh Thủy Phân tích báo cáo tài chính/Phân tích tài chính doanh nghiệp EG32/BF08.012  VClass01 4/20/2018 Thienvv Dungnt đại học trực tuyến
37 GVC.   Hoàng Trọng Thanh Quản trị chất lượng BA11.012  VClass 01 4/20/2018 Huongdt Ducvh đại học trực tuyến
38 ThS. Đặng Hương Giang Ngân hàng thương mại EG29.015  VClass01 4/20/2018 Thienvv Dungnt đại học trực tuyến
39 ThS. Cao Kim Oanh Xây dựng văn bản pháp luật EL07.025  VClass 01  4/23/2018 Tuannd Thienvv đại học trực tuyến
40 GV. Phạm Ngọc Liên Nói – Tiếng Anh 3 EN27.008  VClass01 4/23/2018 Yenth Anhtt đại học trực tuyến
41 ThS. Hoàng Cao Cường Tâm lý học đại cương EG07.011  VClass 01  4/23/2018 Tuannd Thienvv đại học trực tuyến
42 ThS. Nguyễn Thế Hóa Dịch nâng cao 1 EN45.004  VClass01 4/23/2018 Yenth Anhtt đại học trực tuyến
43 TS. Nguyễn  Thị Thủy Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34.009  VClass 01 4/24/2018 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
44 ThS. Ngô Thị Thanh Thảo Đất nước học EN17.005  VClass01 4/24/2018 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
45 ThS. Trần Duy Hùng Nguyên lý hệ điều hành IT03.008  VClass01 4/24/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
46 TS. Vũ Thị Hồng Yến Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.014  VClass 01 4/24/2018 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
47 ThS. Tăng Thị Hằng Marketing căn bản EG18.014  VClass01 4/26/2018 Thienvv Toannh đại học trực tuyến
48 ThS. Vũ Thị Việt Hương Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.007  VClass01 4/26/2018 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
49 ThS. Vũ Thị Việt Hương Ngữ pháp thực hành EN12.006  VClass01 4/26/2018 Phuongntm Toannh đại học trực tuyến
50 PGS. TS. Nguyễn Đình Kiêm Tài chính doanh nghiệp/ Tài chính doanh nghiệp I EG24.017  VClass01 4/27/2018 Ngabt Dungnt đại học trực tuyến
51 ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán công ty EG27.012  VClass01 4/27/2018 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
52 ThS. Phạm Thị Thanh Hương Quản trị chiến lược BA08.010  VClass01 4/27/2018 Ngabt Dungnt đại học trực tuyến
53 ThS. Cao Minh Tiến Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16.018  VClass01 4/27/2018 Toandt Ducvh đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »