Lịch VClass tháng 07/2018

Đăng bởi EHOU ngày 03/07/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 07/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Kiểm toán căn bản EG26.010  VClass01  7/2/2018 Ngabt Dungnt đại học trực tuyến
2 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.003  VClass01 7/2/2018 Nhungvth Ducvh đại học trực tuyến
3 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04.014  VClass01 7/3/2018 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
4 Nhập môn Internet và E-learning EG38.037  VClass01 7/3/2018 Dungnt Tuannd đại học trực tuyến
5 Quản trị nhân lực BA09.010  VClass01 7/3/2018 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
6 Giao thoa văn hóa EN14.007  VClass01 7/3/2018 Phuongntm Tuannd đại học trực tuyến
7 Luật An sinh xã hội EL51.003  VClass02 7/4/2018 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
8 Dịch nâng cao 2 EN46.005  VClass01 7/4/2018 Anhdtv Anhtt đại học trực tuyến
9 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.024  VClass02 7/4/2018 Dungnt Thienvv đại học trực tuyến
10 Dịch đại cương EN42.007  VClass01 7/4/2018 Anhdtv Anhtt đại học trực tuyến
11 Kỹ năng nghề Luật EL44.003  VClass02  7/5/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
12 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.025  VClass02 7/5/2018 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
13 Luật lao động Việt Nam EL21.015  VClass01 7/5/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh EG03.010  VClass01 7/6/2018 Linhntt Dungnt đại học trực tuyến
15 Phân tích báo cáo tài chính/Phân tích tài chính doanh nghiệp EG32/BF08.014  VClass01 7/6/2018 Thienvv Ducvh đại học trực tuyến
16 Đề án môn học AC20.003  VClass01 7/6/2018 Nhandh Dungnt đại học trực tuyến
17 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin EG01.014  VClass01 7/6/2018 Linhntt Ducvh đại học trực tuyến
18 Quản trị tài chính/Tài chính doanh nghiệp BA07/EG24.019  VClass01 7/16/2018 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
19 Kinh tế phát triển EG15.011  VClass02 7/16/2018 Huongdt Dungnt đại học trực tuyến
20 Chuẩn mực kế toán Việt Nam AC21.003  VClass02 7/16/2018 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
21 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.003  VClass02 7/17/2018 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
22 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07.014  VClass01 7/17/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
23 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.017  VClass01 7/17/2018 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
24 Cơ sở lập trình IT01.017  VClass01 7/17/2018 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
25 Đề án quản trị kinh doanh BA27.003  VClass01 7/18/2018 Ngabt Thienvv đại học trực tuyến
26 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.017  VClass01  7/18/2018 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
27 Marketing căn bản EG18.017  VClass01 7/18/2018 Thienvv Thienvv đại học trực tuyến
28 Nhập môn Internet & E-Learning EG38.035  VClass02 7/18/2018 Dungnt Anhtt đại học trực tuyến
29 Luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng EL41.003  VClass02 7/19/2018 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
30 Thiết kế đồ họa IT13.014  VClass01 7/19/2018 Ducvh Tuannd đại học trực tuyến
31 Tin học ứng dụng trong kế toán AC09.010  VClass01 7/19/2018 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
32 Viết – Tiếng Anh 6 EN41.005  VClass01 7/19/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
33 Quản trị kinh doanh quốc tế BA28.003  VClass01 7/20/2018 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
34 Đại số tuyến tính EG10.3.026  VClass02 7/20/2018 Travtl Dungnt đại học trực tuyến
35 Giải tích 2 EG10.2.011  VClass01 7/20/2018 Travtl Ducvh đại học trực tuyến
36 Nhập môn Internet & E-Learning EG38.036  VClass02 7/20/2018 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
37 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam EG02.010  VClass01 7/23/2018 Linhntt Ducvh đại học trực tuyến
38 Viết – Tiếng Anh 4 EN33.008  VClass01 7/23/2018 Yenth Dungnt đại học trực tuyến
39 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.010  VClass01 7/23/2018 Yenth Ducvh đại học trực tuyến
40 Lý thuyết tiếng tổng hợp EN57.003  VClass01 7/23/2018 Yenth Dungnt đại học trực tuyến
41 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14.015  VClass01 7/23/2018 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
42 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.014  VClass01 7/24/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
43 Tiếng Việt thực hành EN02.007  VClass02 7/24/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
44 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08.011  VClass02 7/24/2018 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
45 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) EN06.2.010  VClass01 7/24/2018 Phuongbm Toannh đại học trực tuyến
46 Kinh tế Vi mô EG13.011  VClass02 7/25/2018 Anhtt Thienvv đại học trực tuyến
47 Lập trình hướng sự kiện IT09.015  VClass01 7/25/2018 Toannh Anhtt đại học trực tuyến
48 Lý luận Nhà nước & Pháp luật EL06.011  VClass02 7/25/2018 Linhntt Thienvv đại học trực tuyến
49 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24.006  VClass02 7/26/2018 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
50 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.008  VClass01 7/26/2018 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
51 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.011  VClass01 7/26/2018 Yenth Toannh đại học trực tuyến
52 Thực hành tiếng tổng hợp EN58.003  VClass02 7/26/2018 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
53 Quản trị chiến lược BA08.011  VClass01 7/27/2018 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
54 Anh văn II EG09.2.011  VClass02 7/27/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
55 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.026  VClass01 7/27/2018 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
56 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22.006  VClass02 7/27/2018 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »