Lịch VClass tháng 09/2018

Đăng bởi EHOU ngày 03/09/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 09/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT QLLM Vào lớp
1 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) EN06.1.008  VClass02 04/09/2018 Toannh Phuongbm

 

đại học trực tuyến

2 Thương mại điện tử IT16/EG31.016  VClass02 04/09/2018 Tuannd Dungnt

 

đại học trực tuyến

3 Nhập môn Internet và E-learning EG38.038  VClass02 04/09/2018 Toannh Dungnt

 

đại học trực tuyến

4 Ngoại ngữ II.3 (Tiếng Trung) EN06.3.008  VClass02 04/09/2018 Tuannd Phuongbm

 

đại học trực tuyến

5 Anh văn chuyên ngành II AC11.010  VClass01 05/09/2018 Thienvv Nhandh

 

đại học trực tuyến

6 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong HĐTM EL36.013  VClass01 05/09/2018 Anhtt Nhungvth

 

đại học trực tuyến

7 Logic học đại cương EN08.009  VClass02 05/09/2018 Thienvv Nhandh

 

đại học trực tuyến

8 Luật Hành chính Việt Nam EL09.012  VClass02 05/09/2018 Anhtt Nhungvth

 

đại học trực tuyến

9 Ngôn ngữ và văn hóa EN07.008  VClass01 05/09/2018 Thienvv Nhandh

 

đại học trực tuyến

10 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam EG02.011  VClass01 06/09/2018 Thienvv Linhntt

 

đại học trực tuyến

11 Dịch nâng cao 3 (Dịch nói) EN47.005  VClass01 06/09/2018 Thienvv Yenth

 

đại học trực tuyến

12 Kinh tế môi trường BA03.011  VClass01 06/09/2018 Tuannd Toandt

 

đại học trực tuyến

13 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.027  VClass02 06/09/2018 Toannh Linhntt

 

đại học trực tuyến

14 Tiếng Anh cơ bản EN56.009  VClass02 06/09/2018 Tuannd Yenth

 

đại học trực tuyến

15 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.028  VClass01 06/09/2018 Toannh Linhntt

 

đại học trực tuyến

16 Ngữ âm thực hành EN09.007  VClass02 06/09/2018 Tuannd Yenth

 

đại học trực tuyến

17 Tin học ứng dụng BF09.010  VClass01 07/09/2018 Ducvh Huongdt

 

đại học trực tuyến

18 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.010  VClass02 07/09/2018 Dungnt Anhdtv

 

đại học trực tuyến

19 Quản trị chất lượng BA11.013  VClass01 07/09/2018 Ducvh Huongdt

 

đại học trực tuyến

20 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.006  VClass02 07/09/2018 Dungnt Anhdtv

 

đại học trực tuyến

21 Nguyên lý kế toán EG17.018  VClass02 10/09/2018 Ducvh Toandt

 

đại học trực tuyến

22 Nói – Tiếng Anh 6 EN39.005  VClass01 10/09/2018 Dungnt Yenth

 

đại học trực tuyến

23 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.020  VClass02 10/09/2018 Ducvh Toandt

 

đại học trực tuyến

24 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.011  VClass02 10/09/2018 Dungnt Yenth

 

đại học trực tuyến

25 Ngoại ngữ II.1 (Tiếng Trung) EN06.1.008  VClass01 11/09/2018 Thienvv Phuongbm

 

đại học trực tuyến

26 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.010  VClass02 11/09/2018 Toannh Nhandh

 

đại học trực tuyến

27 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.028  VClass02 11/09/2018 Tuannd Dungnt

 

đại học trực tuyến

28 Kinh tế vĩ mô EG14.012  VClass01 11/09/2018 Toannh Anhtt

 

đại học trực tuyến

29 Ngôn ngữ và văn hóa EN07.008  VClass02 11/09/2018 Tuannd Nhandh

 

đại học trực tuyến

30 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.013  VClass02 12/09/2018 Thienvv Toandt

 

đại học trực tuyến

31 Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam EL15.016  VClass01 12/09/2018 Anhtt Tuannd

 

đại học trực tuyến

32 Luật kinh doanh EG21.019  VClass02 12/09/2018 Thienvv Toandt

 

đại học trực tuyến

33 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.014  VClass02 12/09/2018 Anhtt Tuannd

 

đại học trực tuyến

34 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.009  VClass02 13/09/2018 Toannh Yenth

 

đại học trực tuyến

35 Lập trình Web IT15.011  VClass 01 13/09/2018 Tuannd Ducvh

 

đại học trực tuyến

36 Thuế EG25.013  VClass 02  13/09/2018 Toannh Ducvh

 

đại học trực tuyến

37 Nói – Tiếng Anh 4 EN31.006  VClass02 13/09/2018 Tuannd Yenth

 

đại học trực tuyến

38 Kinh tế quốc tế BA05.014  VClass01 14/09/2018 Ducvh Toandt

 

đại học trực tuyến

39 Kinh tế môi trường BA03.011  VClass02 14/09/2018 Dungnt Toandt

 

đại học trực tuyến

40 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30.013  VClass01 14/09/2018 Ducvh Linhntt

 

đại học trực tuyến

41 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.020  VClass02 14/09/2018 Dungnt Linhntt

 

đại học trực tuyến

42 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.011  VClass01 14/09/2018 Ducvh Anhdtv

 

đại học trực tuyến

43 Luật Môi trường EL27.015  Vclass02 17/09/2018 Ducvh Nhungvth

 

đại học trực tuyến

44 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.011  VClass01 17/09/2018 Dungnt Yenth

 

đại học trực tuyến

45 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.014  VClass02 18/09/2018 Toannh Linhntt

 

đại học trực tuyến

46 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.008  VClass02 18/09/2018 Tuannd Anhdtv

 

đại học trực tuyến

47 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.008  VClass02 18/09/2018 Toannh Yenth

 

đại học trực tuyến

48 Kỹ thuật điện tử số IT01.2.015  VClass01 18/09/2018 Tuannd Dungnt

 

đại học trực tuyến

49 Tiếng anh cơ bản EN56.010  VClass01 20/09/2018 Thienvv Yenth

 

đại học trực tuyến

50 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.028  VClass02 21/09/2018 Toannh Linhntt

 

đại học trực tuyến

51 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.011  VClass02 21/09/2018 Tuannd Anhdtv

 

đại học trực tuyến

52 Xã hội học đại cương EL02.015  VClass01 21/09/2018 Toannh Linhntt

 

đại học trực tuyến

53 Nhập môn Internet và E-learning EG38.039  VClass02 24/09/2018 Ducvh Dungnt

 

đại học trực tuyến

54 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.010  VClass01 29/09/2018 Dungnt Yenth đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »