Lịch VClass tháng 10/2018

Đăng bởi EHOU ngày 26/10/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 10/2018

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức HTKT Vào lớp
1 Ngữ pháp lý thuyết EN13.007  VClass 01 01/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
2 Luật Thương mại quốc tế EL26.011  VClass 02 01/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
3 Anh văn I EG09.1.013  VClass 01 01/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
4 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.018  VClass 01 01/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
5 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.011  VClass 01 01/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
6 Viết – Tiếng Anh 5 EN37.008  VClass 01 01/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
7 Nguyên lý kế toán EG17.020  VClass 01 02/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
8 Luật đầu tư EL28.011  VClass 01 02/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
9 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.010  VClass 01 02/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
10 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35.014  VClass 01 02/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
11 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.014  VClass 01 02/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
12 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.013  VClass 01 03/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
13 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.016  VClass 02 03/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
14 Thực tập tốt nghiệp BF12.015  VClass 01 03/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
15 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.016  VClass 01 03/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
16 Luật kinh doanh EG21.022  VClass 01 03/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
17 Cơ sở dữ liệu IT06.017  VClass 01 03/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
18 Lập trình hướng sự kiện IT09.016  VClass 01 04/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
19 Ngữ pháp thực hành EN12.009  VClass 01 04/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
20 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.009  VClass 01 04/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
21 Lập trình cho thiết bị di động IT18.011  VClass 01 04/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
22 Đồ án tốt nghiệp IT35.015  VClass 01  04/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
23 Tài chính doanh nghiệp EG24/BA07.021  VClass 01 04/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
24 Tâm lý học tư pháp EL16.014  VClass 01 04/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
25 Kế toán tài chính I AC01.016  VClass 02 08/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
26 Anh văn chuyên ngành I BA18.016  VClass 01 08/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
27 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.018  VClass 01 08/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
28 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.009  VClass 01 08/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
29 Viết – Tiếng Anh 4 EN33.010  VClass 01 08/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
30 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36.008  VClass 01 08/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
31 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.015  VClass 01 09/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
32 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03.005  VClass 01 09/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
33 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.018  VClass 01 09/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
34 Dịch đại cương EN42.009  VClass 01 09/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
35 Luật lao động Việt Nam EL21.017  VClass 01 10/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
36 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12/EG37.015  VClass01 10/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
37 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.022  VClass 01 10/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
38 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14.016  VClass 01 10/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
39 Pháp luật đại cương EG04.015  VClass 01 10/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
40 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.023  VClass 01 10/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
41 Anh văn chuyên ngành I AC10.016  VClass 01 11/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
42 Đại cương văn hóa Việt Nam EL04/EN01.014  VClass 01 11/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
43 Tâm lý học tư pháp EL16.014  VClass 02 11/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
44 Marketing căn bản EG18.019  VClass 01 11/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
45 Luật Thương mại quốc tế EL26.011  VClass 01 11/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
46 Kế toán quản trị EG33.013  VClass 01 11/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
47 Tư pháp quốc tế EL18.012  VClass 01 11/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
48 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.032  VClass 01 12/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
49 Tin học đại cương EG12.014  VClass 01 12/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
50 Đất nước học EN17.008  VClass 01 12/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
51 Thị trường chứng khoán EG28.016  VClass 01 12/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
52 Văn học Anh – Mỹ EN16.007  VClass 01 12/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
53 Ngữ pháp lý thuyết EN13.007  VClass 02 15/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
54 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.012  VClass 01 15/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
55 Anh văn chuyên ngành I BA18.016  VClass 02 15/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
56 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.023  VClass 02 16/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
57 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34.012  VClass 01 16/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
58 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.014  VClass 01 16/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
59 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04.016  VClass 01 16/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
60 Luật Đất đai Việt Nam EL22.016  VClass 01 16/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
61 Pháp luật đại cương EG04.015  VClass 02 17/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
62 Marketing căn bản EG18.019  VClass 02 17/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
63 Tư pháp quốc tế EL18.012  VClass 02 17/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
64 Kiến trúc máy tính IT02.013  VClass 02 17/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
65 Toán cao cấp 1 EG10.3.031  VClass 01 17/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
66 Kinh tế lượng EG19.017  VClass 01 17/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
67 Toán giải tích/Giải tích 1 EG10.1.022  VClass 01 17/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
68 Nguyên lý hệ điều hành IT03.010  VClass 01  17/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
69 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.018  VClass 02 18/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
70 Ngữ pháp thực hành EN12.009  VClass 02 18/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
71 Lập trình hệ thống IT17.011  VClass 01 18/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
72 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.009  VClass 02 18/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
73 Dịch đại cương EN42.009  VClass 02 18/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
74 Trò chơi kinh doanh BA17.017  VClass 01 19/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
75 Tín dụng và thanh toán quốc tế EG30.013  VClass 02 19/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
76 Ngân hàng thương mại EG29/BF21.018  VClass01 19/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
77 Quản trị mạng IT21.015  VClass 01 19/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
78 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.016  VClass 01 22/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
79 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) EN06.2.011  VClass 01 22/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
80 Viết – Tiếng Anh 5 EN37.008  VClass 02 22/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
81 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.018  VClass 02 23/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
82 Quản lý dự án CNTT IT22.014  VClass 01 23/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
83 Kế toán tài chính I AC01.016  VClass 02 23/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
84 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.015  VClass 02 23/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
85 Kế toán tài chính III AC03.013  VClass01 23/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
86 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.018  VClass03 23/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
87 Luật Đất đai Việt Nam EL22.016  VClass 02 24/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
88 Quản trị học BA06.016  VClass01 24/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
89 Nguyên lý thống kê EG20.020  VClass01 24/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
90 Nhập môn Internet & E-Learning EG38.040  VClass 24/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
91 Tài chính doanh nghiệp EG24/BA07.021  VClass 02 24/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
92 Kiến trúc máy tính IT02.013  VClass 03 24/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
93 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36.008  VClass 02 25/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
94 Quản trị sản xuất BA10.015  Vclass 01 25/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
95 Tư pháp quốc tế EL18.012  VClass 03 25/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
96 Anh văn chuyên ngành I AC10.016  VClass 02 25/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
97 Tâm lý học đại cương EG07.014  VClass 01 25/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
98 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04.016  VClass 02 25/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
99 Anh văn I EG09.1.013  VClass 02 26/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
100 Lập trình hướng sự kiện IT09.016  VClass 02 26/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
101 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.023  VClass 02 26/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
102 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.009  VClass 02 29/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
103 Kinh tế lượng EG19.017  VClass 02 29/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
104 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.018  VClass 02 29/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
105 Toán giải tích/Giải tích 1 EG10.1.022  VClass 02 29/10/2018 Ducvh đại học trực tuyến
106 Luật kinh doanh EG21.022  VClass 02 29/10/2018 Dungnt đại học trực tuyến
107 Kế toán tài chính III AC03.013  VClass 02 30/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
108 Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) EN06.2.011  VClass 02 30/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
109 Cơ sở lập trình IT01.020  VClass 01 30/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
110 Kế toán quản trị EG33.013  VClass 02 30/10/2018 Tuannd đại học trực tuyến
111 Quản lý dự án CNTT IT22.014  VClass 02 30/10/2018 Toannh đại học trực tuyến
112 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.032  VClass 02 31/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
113 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.022  VClass 02 31/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
114 Marketing căn bản EG18.019  VClass03 31/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến
115 Đại cương văn hóa Việt Nam EL04/EN01.014  VClass 02 31/10/2018 Thienvv đại học trực tuyến
116 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12/EG37.015  VClass 02 31/10/2018 Anhtt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »