Lịch VClass tháng 10/2017

Đăng bởi EHOU ngày 29/09/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 10/2017

Các buổi VClass tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Nhập môn Internet và E-learning EG38.026  VClass02 05/10/2017 dungnt toannh

 

đại học trực tuyến

2 Mã nguồn mở IT20.010  VClass01 05/10/2017 toannh tuannd

 

đại học trực tuyến

3 Ngôn ngữ và văn hóa EN07.005  VClass01 05/10/2017 lytth toannh

 

đại học trực tuyến

4 Tín dụng ngân hàng BF06.007  VClass01 06/10/2017 nhandh dungnt

 

đại học trực tuyến

5 Toán giải tích EG10.1.016  VClass01 06/10/2017 lannt ducvh

 

đại học trực tuyến

6 Kinh tế lượng EG19.013  VClass01 06/10/2017 lannt dungnt

 

đại học trực tuyến

7 Phân tích báo cáo tài chính / Phân tích tài chính doanh nghiệp EG32/BF08.010  VClass01 06/10/2017 duongnt ducvh

 

đại học trực tuyến

8 Luật tài chính Việt Nam EL24.012  VClass01 09/10/2017 nhungvth ducvh

 

đại học trực tuyến

9 Ngữ âm lý thuyết EN10.005  VClass01 09/10/2017 lytth dungnt

 

đại học trực tuyến

10 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.009  VClass01 09/10/2017 linhntt ducvh

 

đại học trực tuyến

11 Công pháp quốc tế EL17.012  VClass01 09/10/2017 nhungvth dungnt

 

đại học trực tuyến

12 Luật đầu tư EL28.008  VClass01 10/10/2017 nhungvth tuannd

 

đại học trực tuyến

13 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.013  VClass01 10/10/2017 toannh toannh

 

đại học trực tuyến

14 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.013  VClass01 10/10/2017 nhungvth tuannd

 

đại học trực tuyến

15 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07.012  VClass01 10/10/2017 toannh toannh

 

đại học trực tuyến

16 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.013  VClass01 11/10/2017 tuannd thienvv

 

đại học trực tuyến

17 Phân tích báo cáo tài chính / Phân tích tài chính doanh nghiệp EG32/BF08.010  VClass02 11/10/2017 duongnt anhtt

 

đại học trực tuyến

18 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.012  VClass01  11/10/2017 tuannd thienvv

 

đại học trực tuyến

19 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.005  VClass01 12/10/2017 anhdtv toannh

 

đại học trực tuyến

20 Kiến trúc máy tính IT02.010  VClass01 12/10/2017 toannh tuannd

 

đại học trực tuyến

21 Ngữ pháp thực hành EN12.005  VClass01 12/10/2017 anhdtv toannh

 

đại học trực tuyến

22 Đồ án tốt nghiệp IT35.010  VClass01  12/10/2017 tuannd tuannd

 

đại học trực tuyến

23 Kinh tế quốc tế BA05.011  VClass01 13/10/2017 toandt dungnt

 

đại học trực tuyến

24 Tiếng Anh thương mại EN51.005  VClass01 13/10/2017 lytth ducvh

 

đại học trực tuyến

25 Thực tập nghề nghiệp BA20.010  VClass01  13/10/2017 toandt dungnt

 

đại học trực tuyến

26 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.006  VClass01 13/10/2017 lytth ducvh

 

đại học trực tuyến

27 Kế toán tài chính III AC03.010  VClass01 16/10/2017 toandt ducvh

 

đại học trực tuyến

28 Kiểm toán căn bản EG26.008  VClass01 16/10/2017 ngabt dungnt

 

đại học trực tuyến

29 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.013  VClass01 16/10/2017 toandt ducvh

 

đại học trực tuyến

30 Đại cương văn hóa Việt Nam / Cơ sở văn hóa Việt Nam EL04/EN01.010  VClass01 16/10/2017 linhntt dungnt

 

đại học trực tuyến

31 Nói – Tiếng Anh 5 EN35.003  VClass01 17/10/2017 yenth tuannd

 

đại học trực tuyến

32 Tiếng Anh chuyên ngành IT01.1.008  VClass01 17/10/2017 tambtm toannh

 

đại học trực tuyến

33 Anh văn I EG09.1.009  VClass01 17/10/2017 nhandh tuannd

 

đại học trực tuyến

34 Giao thoa văn hóa EN14.005  VClass01 17/10/2017 anhdtv toannh

 

đại học trực tuyến

35 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.006  VClass01 18/10/2017 nhandh thienvv

 

đại học trực tuyến

36 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.005  VClass01 18/10/2017 anhdtv anhtt

 

đại học trực tuyến

37 Anh văn chuyên ngành I BA18.013  VClass01 18/10/2017 nhandh thienvv

 

đại học trực tuyến

38 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36.004  VClass01 18/10/2017 anhdtv anhtt

 

đại học trực tuyến

39 Tâm lý học đại cương EG07.010  VClass01  19/10/2017 tuannd toannh

 

đại học trực tuyến

40 Lập trình hướng sự kiện IT09.013  VClass01 19/10/2017 toannh tuannd

 

đại học trực tuyến

41 Thị trường chứng khoán EG28.012  VClass01 19/10/2017 anhtt toannh

 

đại học trực tuyến

42 Luật Thương mại quốc tế EL26.008  VClass01 19/10/2017 tuannd tuannd

 

đại học trực tuyến

43 Kế toán tài chính I AC01.012   VClass01 23/10/2017 toandt ducvh

 

đại học trực tuyến

44 Luật tài chính Việt Nam EL24.012  VClass02 23/10/2017 nhungvth dungnt

 

đại học trực tuyến

45 Thực tập nghề nghiệp AC13.010  VClass01 23/10/2017 toandt ducvh

 

đại học trực tuyến

46 Luật Sở hữu trí tuệ EL29.008  VClass01 24/10/2017 nhungvth tuannd

 

đại học trực tuyến

47 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.005  VClass01 24/10/2017 yenth toannh

 

đại học trực tuyến

48 Pháp luật đại cương EG04.011  VClass01 24/10/2017 linhntt tuannd

 

đại học trực tuyến

49 Ngân hàng thương mại EG29/BF21.014  VClass01 24/10/2017 nhungvth toannh

 

đại học trực tuyến

50 Thực tập nghề EL47.011  VClass01 25/10/2017 tuannd thienvv

 

đại học trực tuyến

51 Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam EL15.012  VClass01  25/10/2017 tuannd anhtt

 

đại học trực tuyến

52 Quản lý dự án CNTT IT22.011  VClass01 25/10/2017 toannh thienvv

 

đại học trực tuyến

53 Toán giải tích EG10.1.016  VClass02 26/10/2017 lannt tuannd

 

đại học trực tuyến

54 Dịch nâng cao 1 EN45.003  VClass01 26/10/2017 anhdtv toannh

 

đại học trực tuyến

55 Dịch đại cương EN42.005  VClass01 26/10/2017 anhdtv tuannd

 

đại học trực tuyến

56 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.011  VClass01 26/10/2017 lannt toannh

 

đại học trực tuyến

57 Tổ chức công tác kế toán AC05.008  VClass01  27/10/2017 ducvh dungnt

 

đại học trực tuyến

58 Toán cao cấp 1 EG10.3.022  VClass01 27/10/2017 anhtt ducvh

 

đại học trực tuyến

59 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04.012  VClass01 27/10/2017 ducvh dungnt

 

đại học trực tuyến

60 Kiến trúc máy tính IT02.010  VClass02 27/10/2017 toannh ducvh

 

đại học trực tuyến

61 Anh văn chuyên ngành BF10.008  VClass01 30/10/2017 nhandh ducvh

 

đại học trực tuyến

62 Đại cương văn hóa Việt Nam / Cơ sở văn hóa Việt Nam EL04/EN01.010  VClass02 30/10/2017 linhntt dungnt

 

đại học trực tuyến

63 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.009  VClass02 30/10/2017 linhntt ducvh

 

đại học trực tuyến

64 Anh văn chuyên ngành I AC10.012  VClass01 30/10/2017 nhandh dungnt

 

đại học trực tuyến

65 Quản trị chiến lược BA08.009  VClass01 31/10/2017 ngabt toannh

 

đại học trực tuyến

66 Ngữ âm lý thuyết EN10.005  VClass02 31/10/2017 lytth tuannd

 

đại học trực tuyến

67 Ngoại ngữ II.3 EN06.3.005  VClass01 31/10/2017 phuongbm toannh

 

đại học trực tuyến

68 Viết – Tiếng Anh 5 EN37.004  VClass01 31/10/2017 lytth tuannd

 

đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »