Lịch VClass tháng 11/2017

Đăng bởi EHOU ngày 01/11/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 11/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Tin học ứng dụng trong kế toán AC09.008  VClass 01 01/11/2017 ducvh ducvh đại học trực tuyến
2 Kế toán quản trị EG33.007  VClass 01 01/11/2017 duongnt dungnt đại học trực tuyến
3 Kế toán thuế AC07.008  VClass 01 01/11/2017 ducvh ducvh đại học trực tuyến
4 Marketing căn bản EG18.013  VClass 01 01/11/2017 duongnt dungnt đại học trực tuyến
5 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.005  VClass 01 02/11/2017 anhdtv toannh đại học trực tuyến
6 Ngoại ngữ II.4 EN06.4.003  VClass 01 02/11/2017 phuongbm tuannd đại học trực tuyến
7 Ngoại ngữ II.2 EN06.2.006  VClass 01 02/11/2017 phuongbm toannh đại học trực tuyến
8 Ngữ pháp thực hành EN12.005  VClass01 02/11/2017 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
9 Anh văn I EG09.1.009  VClass 02 06/11/2017 nhandh anhtt đại học trực tuyến
10 Quản trị rủi ro EG36.009  VClass 01 06/11/2017 ducvh thienvv đại học trực tuyến
11 Quản trị nhân lực BA09.008  VClass 01 06/11/2017 ducvh anhtt đại học trực tuyến
12 Luật Sở hữu trí tuệ EL29.008  VClass 02 07/11/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
13 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12.012  VClass 01 07/11/2017 lannt toannh đại học trực tuyến
14 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.009  VClass 01 07/11/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
15 Dịch đại cương EN42.005  VClass 02 07/11/2017 anhdtv toannh đại học trực tuyến
16 Luật lao động Việt Nam EL21.013  VClass 01  08/11/2017 tuannd ducvh đại học trực tuyến
17 Viết – Tiếng Anh 4 EN33.006  VClass 01 08/11/2017 anhdtv dungnt đại học trực tuyến
18 Luật đầu tư EL28.008  VClass 02 09/11/2017 nhungvth toannh đại học trực tuyến
19 Nghe – Tiếng Anh 1 EN18.005  VClass 02 09/11/2017 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
20 Giao thoa văn hóa EN14.005  VClass 01 09/11/2017 anhdtv toannh đại học trực tuyến
21 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.007  VClass 01 09/11/2017 lytth tuannd đại học trực tuyến
22 Kế toán công ty EG27.010  VClass 01 10/11/2017 toandt dungnt đại học trực tuyến
23 Nghe – Tiếng Anh 5 EN34.003  VClass 01 10/11/2017 anhdtv ducvh đại học trực tuyến
24 Pháp luật đại cương EG04.011  VClass 02 10/11/2017 linhntt dungnt đại học trực tuyến
25 Kế toán doanh nghiệp BF18.008  VClass 01 10/11/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
26 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu IT08.013  VClass01 13/11/2017 lannt thienvv đại học trực tuyến
27 Thiết kế đồ họa IT13.012  VClass 01 13/11/2017 toannh anhtt đại học trực tuyến
28 Hệ quản trị CSDL IT10.011  VClass 01 13/11/2017 toannh thienvv đại học trực tuyến
29 Quản trị mạng IT21.012  VClass 01 13/11/2017 lannt anhtt đại học trực tuyến
30 Tài chính quốc tế BF01.012  VClass 01 14/11/2017 anhtt tuannd đại học trực tuyến
31 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.013   VClass 01  14/11/2017 tuannd toannh đại học trực tuyến
32 Quản trị chất lượng BA11.010  VClass 01  14/11/2017 huongdt tuannd đại học trực tuyến
33 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư/Quản trị dự án đầu tư AC12/EG37.011  VClass 01 15/11/2017 duongnt ducvh đại học trực tuyến
34 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14.013  VClass 01 15/11/2017 lannt dungnt đại học trực tuyến
35 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.010  VClass 01 15/11/2017 lannt ducvh đại học trực tuyến
36 Thực tập tốt nghiệp BF12.010  VClass 01  16/11/2017 toandt toannh đại học trực tuyến
37 Tâm lý học đại cương EG07.010  VClass 02 16/11/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
38 Luật Thương mại quốc tế EL26.008  VClass 02 16/11/2017 tuannd toannh đại học trực tuyến
39 Viết – Tiếng Anh 4 EN33.006  VClass 02 16/11/2017 anhdtv tuannd đại học trực tuyến
40 Kiểm toán căn bản EG26.008  VClass 02 17/11/2017 ngabt dungnt đại học trực tuyến
41 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.006  VClass 01 17/11/2017 lytth ducvh đại học trực tuyến
42 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04.012  VClass 02 17/11/2017 ducvh dungnt đại học trực tuyến
43 Tài chính doanh nghiệp I /Quản trị tài chính EG24/BA07.015  VClass 01 17/11/2017 ngabt ducvh đại học trực tuyến
44 Kinh tế quốc tế BA05.011  VClass 01 21/11/2017 toandt anhtt đại học trực tuyến
45 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.006  VClass 02 21/11/2017 lytth thienvv đại học trực tuyến
46 Định giá tài sản EG34.008  VClass 01 22/11/2017 nhandh tuannd đại học trực tuyến
47 Luật Môi trường EL27.012  VClass 01 22/11/2017 nhungvth toannh đại học trực tuyến
48 Giao thoa văn hóa EN14.005  VClass 02 23/11/2017 anhdtv ducvh đại học trực tuyến
49 Nói – Tiếng Anh 1 EN19.005  VClass 02 23/11/2017 lytth dungnt đại học trực tuyến
50 Ngữ pháp thực hành EN12.005  VClass 02 23/11/2017 anhdtv ducvh đại học trực tuyến
51 Viết – Tiếng Anh 5 EN37.004  VClass 01 24/11/2017 lytth toannh đại học trực tuyến

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »