Lịch VClass tháng 12/2016

Đăng bởi EHOU ngày 28/11/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 12/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Luật kinh tế chuyên ngành EL35.006 Vclass01 05/12/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
2 Luật tài chính Việt Nam/Pháp luật tài chính EL24/BF13.009 Vclass01 05/12/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
3 Đại số và hình giải tích EG10.3.018 Vclass01 05/12/2016 Anhtt Ducvh đại học trực tuyến
4 Phân tích báo cáo tài chính/Phân tích tài chính doanh nghiệp EG32/BF08.006 Vclass01 05/12/2016 Duongnt Dungnt đại học trực tuyến
5 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.008 Vclass01 06/12/2016 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
6 Công pháp quốc tế EL17.009 Vclass01 06/12/2016 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
7 Nguyên lý thống kê EG20.010 Vclass01 06/12/2016 Thanhpg Tuannd đại học trực tuyến
8 Tài chính doanh nghiệp II BF07.006 Vclass01 06/12/2016 Thanhpg Toannh đại học trực tuyến
9 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư AC12/EG37.007 Vclass01 07/12/2016 Duongnt Ducvh đại học trực tuyến
10 Tâm lý học tư pháp EL16.007 Vclass01 07/12/2016 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
11 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.007 Vclass01 07/12/2016 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
12 Nguyên lý kế toán EG17.010 Vclass01 07/12/2016 Toandt Anhtt đại học trực tuyến
13 Trò chơi kinh doanh BA17.010 Vclass01 08/12/2016 Huongdt Tuannd đại học trực tuyến
14 Tin học ứng dụng BF09.007 Vclass01 08/12/2016 Huongdt Toannh đại học trực tuyến
15 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.007 Vclass01 08/12/2016 Quyenntk Tuannd đại học trực tuyến
16 Thương mại điện tử EG31/IT16.009 Vclass01 08/12/2016 Quyenntk Toannh đại học trực tuyến
17 Anh văn chuyên ngành II AC11.006 Vclass01 09/12/2016 Tambm Dungnt đại học trực tuyến
18 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.008 Vclass01 09/12/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
19 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.009 Vclass01 09/12/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
20 Luật kinh tế chuyên ngành EL35.006 Vclass02 12/12/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
21 Luật tài chính Việt Nam/Pháp luật tài chính EL24/BF13.009 Vclass02 12/12/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
22 Kế toán ngân hàng thương mại AC16.004 Vclass01 12/12/2016 Ducvh Ducvh đại học trực tuyến
23 Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới EL31.012 Vclass01 12/12/2016 Linhntt Dungnt đại học trực tuyến
24 Lập trình Web IT15.007 Vclass01 13/12/2016 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
25 Mạng và truyền thông IT11.007 Vclass01 13/12/2016 Toannh Toannh đại học trực tuyến
26 Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.006 Vclass01 14/12/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
27 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.021 Vclass01 14/12/2016 Namth Ducvh đại học trực tuyến
28 Luật kinh doanh EG21.010 Vclass01 14/12/2016 Toandt Anhtt đại học trực tuyến
29 Hệ quản trị CSDL IT10.008 Vclass01 15/12/2016 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
30 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07.009 Vclass01 15/12/2016 Toannh Toannh đại học trực tuyến
31 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.015 Vclass01 15/12/2016 Linhntt Tuannd đại học trực tuyến
32 Phân tích và thiết kế hệ thống TT IT12.009 Vclass01 16/12/2016 Lannt Ducvh đại học trực tuyến
33 Anh văn chuyên ngành II AC11.006 Vclass02 16/12/2016 Tambm Dungnt đại học trực tuyến
34 Logic học đại cương EN08.003 Vclass01 16/12/2016 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
35 Kế toán quản trị EG33.004 Vclass01 16/12/2016 Duongnt Dungnt đại học trực tuyến
36 Anh văn III EG09.3.007 Vclass01 19/12/2016 Tambm Dungnt đại học trực tuyến
37 Kế toán tài chính II AC02.006 Vclass01 19/12/2016 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
38 Kinh tế quốc tế BA05.008 Vclass01 19/12/2016 Toandt Dungnt đại học trực tuyến
39 Lập trình Web IT15.007 Vclass02 20/12/2016 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
40 Mạng và truyền thông IT11.007 Vclass02 20/12/2016 Toannh Toannh đại học trực tuyến
41 Ngôn ngữ và văn hóa EN07.001 Vclass01 20/12/2016 Lytth Tuannd đại học trực tuyến
42 Kinh tế môi trường BA03.006 Vclass01 20/12/2016 Toandt Toannh đại học trực tuyến
43 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.007 Vclass01 21/12/2016 Lannt Ducvh đại học trực tuyến
44 Anh văn 4 EL01.006 Vclass01 21/12/2016 Tambm Anhtt đại học trực tuyến
45 Quản trị sản xuất BA10.008 Vclass01 21/12/2016 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
46 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.006 Vclass01 21/12/2016 Nhandh Anhtt đại học trực tuyến
48 Toán rời rạc IT04.006 Vclass01 22/12/2016 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
49 Luật kinh doanh EG21.010 Vclass02 22/12/2016 Toandt Toannh đại học trực tuyến
50 Ngoại ngữ II.1 EN06.1.003 Vclass01 22/12/2016 Phuongbm Tuannd đại học trực tuyến
51 Ngoại ngữ II.3 EN06.3.001 Vclass01 22/12/2016 Phuongbm Toannh đại học trực tuyến
52 Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.006 Vclass02 23/12/2016 Nhungvth Ducvh đại học trực tuyến
53 Nguyên lý thống kê EG20.010 Vclass02 23/12/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
54 Lý thuyết tài chính tiền tệ  EG16/BF22.011 Vclass01 23/12/2016 Toandt Ducvh đại học trực tuyến
55 Kế toán quản trị EG33.004 Vclass02 23/12/2016 Duongnt Dungnt đại học trực tuyến
56 Thuế EG25.007 Vclass01 26/12/2016 Ducvh Ducvh đại học trực tuyến
57 Luật Đất đai Việt Nam EL22.008 Vclass01 26/12/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
58 Luật Hành chính Việt Nam EL09.007 Vclass01 26/12/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
59 Kế toán tài chính II AC02.006 Vclass02 26/12/2016 Toandt Dungnt đại học trực tuyến
60 Ngữ âm lý thuyết EN10.001 Vclass01 27/12/2016 Lytth Tuannd đại học trực tuyến
61 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.008 Vclass02 27/12/2016 Tuannd Toannh đại học trực tuyến
62 Thiết kế đồ họa IT13.009 Vclass01 27/12/2016 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
63 Toán rời rạc  IT04.006 Vclass02 27/12/2016 Toannh Toannh đại học trực tuyến
64 Luật Môi trường EL27.009 Vclass01 28/12/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
65 Tâm lý học tư pháp EL16.007 Vclass02 28/12/2016 Tuannd Anhtt đại học trực tuyến
66 Ngôn ngữ và văn hóa EN07.001 Vclass02 28/12/2016 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
67 Kinh tế vĩ mô EG14.007 Vclass01 28/12/2016 Anhtt Anhtt đại học trực tuyến
68 Cơ sở dữ liệu IT06.010 Vclass01 29/12/2016 Toannh Tuannd đại học trực tuyến
69 Thương mại điện tử EG31/IT16.009 Vclass02 29/12/2016 Quyenntk Toannh đại học trực tuyến
70 Viết – Tiếng Anh 3 (EN29.004) EN29.004 Vclass01 29/12/2016 Yenth Tuannd đại học trực tuyến
71 Nói – Tiếng Anh 3 (EN27.003) EN27.003 Vclass01 29/12/2016 Yenth Toannh đại học trực tuyến
72 Nguyên lý thống kê (EG20.010) EG20.010 Vclass02 30/12/2016 Thanhpg Ducvh đại học trực tuyến
73 Anh văn chuyên ngành II (BA19.006) BA19.006 Vclass02 30/12/2016 Tambm Dungnt đại học trực tuyến
74 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam (EL14.008) EL14.008 Vclass02 30/12/2016 Tuannd Ducvh đại học trực tuyến
75 Luật kinh tế Việt Nam 1 (EL19.009) EL19.009 Vclass02 30/12/2016 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »