Lịch VClass tháng 7/2017

Đăng bởi EHOU ngày 28/06/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 7/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Luật Đất đai Việt Nam EL22.010  VClass01 03/07/2017 nhungvth dungnt đại học trực tuyến
2 Logic học đại cương EN08.005  VClass01 03/07/2017 lytth ducvh đại học trực tuyến
3 Kế toán tài chính II AC02.007  VClass01 03/07/2017 toandt dungnt đại học trực tuyến
4 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12.008  VClass01 03/07/2017 nhungvth ducvh đại học trực tuyến
5 Luật Môi trường EL27.011  VClass01 10/07/2017 tuannd ducvh đại học trực tuyến
6 Lập trình Web IT15.008  VClass01 10/07/2017 toannh dungnt đại học trực tuyến
7 Anh văn chuyên ngành II AC11.007  VClass02 10/07/2017 nhandh ducvh đại học trực tuyến
8 Tâm lý học tư pháp EL16.009  VClass01 10/07/2017 tuannd dungnt đại học trực tuyến
9 Luật tài chính Việt Nam / Pháp luật tài chính BF13/EL24.011  VClass01 11/07/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
10 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.007  VClass02 11/07/2017 nhandh toannh đại học trực tuyến
11 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.008  VClass01 11/07/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
12 Dịch nâng cao 2 EN46.001  VClass01 11/07/2017 anhdtv toannh đại học trực tuyến
13 Thực tập nghề nghiệp BA20.008  VClass01 12/07/2017 toandt anhtt đại học trực tuyến
14 Ngoại ngữ II.3 EN06.3.004  VClass01 12/07/2017 yenth ducvh đại học trực tuyến
15 Ngoại ngữ II.1 EN06.1.004  VClass01 12/07/2017 yenth anhtt đại học trực tuyến
16 Thương mại điện tử IT16/EG31.010  VClass01 12/07/2017 quyenntk ducvh đại học trực tuyến
17 Logic học đại cương EN08.005  VClass02 13/07/2017 lytth toannh đại học trực tuyến
18 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.009   VClass02 13/07/2017 toandt tuannd đại học trực tuyến
19 Kinh tế môi trường BA03.007  VClass01 13/07/2017 toandt toannh đại học trực tuyến
20 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31.014  VClass02 13/07/2017 linhntt tuannd đại học trực tuyến
21 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.003  VClass01 14/07/2017 anhdtv dungnt đại học trực tuyến
22 Anh văn III EG09.3.008  VClass01 14/07/2017 nhandh anhtt đại học trực tuyến
23 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.017  VClass02 14/07/2017 linhntt dungnt đại học trực tuyến
24 Kế toán tài chính II AC02.007  VClass01 17/07/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
25 Thực tập nghề EL47.009  VClass01 17/07/2017 tuannd dungnt đại học trực tuyến
26 Luật kinh doanh EG21.012  VClass02 17/07/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
27 Mạng và truyền thông IT11.008  VClass01 17/07/2017 toannh dungnt đại học trực tuyến
28 Nói – Tiếng Anh 4 EN31.003  VClass01 18/07/2017 lytth tuannd đại học trực tuyến
29 Viết – Tiếng Anh 6 EN41.001  VClass01 18/07/2017 yenth toannh đại học trực tuyến
30 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.004  VClass01 18/07/2017 yenth tuannd đại học trực tuyến
31 Đại số và hình giải tích EG10.3.021  VClass01 19/07/2017 anhtt anhtt đại học trực tuyến
32 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.010  VClass02 19/07/2017 tuannd ducvh đại học trực tuyến
33 Tin học ứng dụng (THUD trong ngân hàng) BF09.008  VClass01 19/07/2017 huongdt anhtt đại học trực tuyến
34 Luật Hành chính Việt Nam EL09.008  VClass02  19/07/2017 tuannd ducvh đại học trực tuyến
35 Thuế EG25.009  VClass02 20/07/2017 ducvh toannh đại học trực tuyến
36 Thanh toán và tín dụng quốc tế EG30.007  VClass01 20/07/2017 tambtm tuannd đại học trực tuyến
37 Kinh tế vĩ mô EG14.008  VClass01 20/07/2017 anhtt toannh đại học trực tuyến
38 Hệ quản trị CSDL IT10.010  VClass01 20/07/2017 toannh tuannd đại học trực tuyến
39 Nguyên lý thống kê EG20.012  VClass01 21/07/2017 ducvh dungnt đại học trực tuyến
40 Đồ án tốt nghiệp IT35.009  VClass01 21/07/2017 tuannd anhtt đại học trực tuyến
41 Anh văn III EG09.3.008  VClass02 21/07/2017 nhandh dungnt đại học trực tuyến
42 Thực tập nghề nghiệp AC13.008  VClas 01 24/07/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
43 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.006  VClass01 24/07/2017 anhdtv dungnt đại học trực tuyến
44 Luật Môi trường EL27.011  VClass02 24/07/2017 tuannd ducvh đại học trực tuyến
45 Đọc – Tiếng Anh 6 EN40.001  VClass01 24/07/2017 anhdtv dungnt đại học trực tuyến
46 Luật Đất đai Việt Nam EL22.010  VClass02 25/07/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
47 Ngôn ngữ học đối chiếu EN04.004  VClass01 25/07/2017 anhdtv toannh đại học trực tuyến
48 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12.008  VClass02 25/07/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
49 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.004  VClass02 25/07/2017 yenth toannh đại học trực tuyến
50 Kinh tế môi trường BA03.007  VClass02 26/07/2017 toandt anhtt đại học trực tuyến
51 Kế toán ngân hàng thương mại AC16.006  VClass01 26/07/2017 ducvh ducvh đại học trực tuyến
52 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.011  VClass01 26/07/2017 tuannd anhtt đại học trực tuyến
53 Kế toán quản trị EG33.006  VClass02 27/07/2017 duongnt toannh đại học trực tuyến
54 Ngoại ngữ II.1 EN06.1.004  VClass02 27/07/2017 yenth tuannd đại học trực tuyến
55 Kinh tế vĩ mô EG14.008  VClass02 27/07/2017 anhtt toannh đại học trực tuyến
56 Phân tích báo cáo tài chính /            Phân tích tài chính doanh nghiệp EG32/BF08.009  VClass01 27/07/2017 duongnt tuannd đại học trực tuyến
57 Trò chơi kinh doanh BA17.012  VClass01 28/07/2017 huongdt dungnt đại học trực tuyến
58 Ngôn ngữ và văn hóa EN07.004  VClass01 28/07/2017 lytth anhtt đại học trực tuyến
59 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.006  VClass02 28/07/2017 yenth dungnt đại học trực tuyến
60 Toán rời rạc IT04.007  VClass01 28/07/2017 toannh anhtt đại học trực tuyến
61 Thương mại điện tử IT16/EG31.010  VClass02 31/07/2017 quyenntk ducvh đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »