Lịch VClass tháng 8/2017

Đăng bởi EHOU ngày 02/08/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 8/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Luật ngân hàng EL25.008  VClass01 01/08/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
2 Tiếng Anh cơ bản EN56.005  VClass01 01/08/2017 yenth toannh đại học trực tuyến
3 Luật Đất đai Việt Nam EL22.010  VClass02 01/08/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
4 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.005  VClass01 01/08/2017 yenth toannh đại học trực tuyến
5 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.006  VClass02 02/08/2017 anhdtv anhtt đại học trực tuyến
6 Lý thuyết dịch EN43.003  VClass01 02/08/2017 lytth ducvh đại học trực tuyến
8 Anh văn chuyên ngành II AC11.007  VClass02 02/08/2017 nhandh anhtt đại học trực tuyến
9 Ngữ âm lý thuyết EN10.004  VClass01 02/08/2017 lytth ducvh đại học trực tuyến
10 Nhập môn internet và E-learning EG38.025  VClass01 03/08/2017 dungnt toannh đại học trực tuyến
11 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.017  Vclass02 03/08/2017 linhntt tuannd đại học trực tuyến
13 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.011  VClass 01  03/08/2017 tuannd toannh đại học trực tuyến
14 Logic học đại cương EN08.005  VClass02 03/08/2017 lytth tuannd đại học trực tuyến
15 Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam EL15.011  VClass 01  04/08/2017 tuannd dungnt đại học trực tuyến
16 Mạng và truyền thông IT11.009  VClass01 04/08/2017 toannh anhtt đại học trực tuyến
17 Toán rời rạc IT04.007  VClass01 04/08/2017 toannh dungnt đại học trực tuyến
18 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.018  VClass 01 07/08/2017 linhntt ducvh đại học trực tuyến
19 Tiếng Anh thương mại EN51.003  VClass01 07/08/2017 lytth dungnt đại học trực tuyến
21 Xã hội học đại cương EL02.010  VClass 01 07/08/2017 linhntt ducvh đại học trực tuyến
22 Quản trị mạng IT21.010  VClass 01 07/08/2017 lannt dungnt đại học trực tuyến
23 Quản trị rủi ro EG36.008  VClass02 08/08/2017 ducvh tuannd đại học trực tuyến
24 Tiếng Anh cơ bản EN56.005  VClass02 08/08/2017 yenth toannh đại học trực tuyến
25 Kế toán công ty EG27.009  VClass01 08/08/2017 toandt tuannd đại học trực tuyến
26 Viết – Tiếng Anh 1 EN21.005  VClass02 08/08/2017 yenth toannh đại học trực tuyến
27 Luật Sở hữu trí tuệ EL29.007  VClass01 09/08/2017 nhungvth anhtt đại học trực tuyến
28 Đọc – Tiếng Anh 1 EN20.006  VClass02 09/08/2017 anhdtv ducvh đại học trực tuyến
29 Kỹ thuật điện tử số IT01.2.010  VClass01 09/08/2017 thuynt anhtt đại học trực tuyến
30 Nhập môn internet và E-learning EG38.025  VClass02 10/08/2017 dungnt toannh đại học trực tuyến
31 Luật Hình sự Việt Nam EL10.012  VClass 01 10/08/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
32 Nguyên lý thống kê kinh tế EG20.013  VClass01 10/08/2017 ngabt toannh đại học trực tuyến
33 Thị trường chứng khoán EG28.010  VClass01 11/08/2017 anhtt dungnt đại học trực tuyến
34 Ngoại ngữ II.2 EN06.2.005   VClass01 11/08/2017 yenth anhtt đại học trực tuyến
35 Viết – Tiếng Anh 4 EN33.005  VClass01 11/08/2017 yenth dungnt đại học trực tuyến
36 Kế toán tài chính III AC03.009  VClass 01 14/08/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
37 Tiếng Anh thương mại EN51.003  VClass02 14/08/2017 lytth dungnt đại học trực tuyến
39 Nguyên lý kế toán EG17.013  VClass 01 14/08/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
40 Tư pháp quốc tế EL18.008  VClass 01 14/08/2017 tuannd dungnt đại học trực tuyến
41 Luật ngân hàng EL25.008  VClass02 15/08/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
42 Ngữ âm thực hành EN09.003  VClass01 15/08/2017 yenth toannh đại học trực tuyến
43 Luật Đất đai Việt Nam EL22.011  VClass 01 15/08/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
44 Tiếng Việt và soạn thảo văn bản EG08.018  VClass 02 16/08/2017 linhntt anhtt đại học trực tuyến
45 Lý thuyết tài chính tiền tệ EG16/BF22.014  VClass 01 16/08/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
46 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.010  VClass 01 16/08/2017 toandt anhtt đại học trực tuyến
47 Xã hội học đại cương EL02.010  VClass 02 16/08/2017 linhntt ducvh đại học trực tuyến
48 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.017  VClass01 17/08/2017 dungnt toannh đại học trực tuyến
49 Tâm lý học tư pháp EL16.010  VClass 01  17/08/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
50 Tài chính doanh nghiệp I/Quản trị tài chính EG24/BA07.014  VClass01 17/08/2017 ngabt toannh đại học trực tuyến
51 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.012  VClass 01  17/08/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
52 Lý thuyết dịch EN43.003  VClass02 18/08/2017 lytth dungnt đại học trực tuyến
54 Thị trường chứng khoán EG28.010  VClass02 18/08/2017 anhtt dungnt đại học trực tuyến
55 Luật Sở hữu trí tuệ EL29.007  VClass02 21/08/2017 nhungvth ducvh đại học trực tuyến
56 Thực tập nghề nghiệp BA20.009  VClass  01  21/08/2017 toandt dungnt đại học trực tuyến
57 Quản lý nhà nước về kinh tế BA02.012  VClass 01 21/08/2017 toandt   đại học trực tuyến
58 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.011  VClass 01 22/08/2017 nhungvth tuannd đại học trực tuyến
59 Quản lý dự án Công nghệ thông tin IT22.010  VClass01 22/08/2017 toannh toannh đại học trực tuyến
60 Cơ sở dữ liệu IT06.013  VClass01 22/08/2017 toannh tuannd đại học trực tuyến
61 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34.008  VClass 01 22/08/2017 tuannd toannh đại học trực tuyến
53 Lý thuyết dịch EN43.004  VClass01 23/08/2017 lytth anhtt đại học trực tuyến
62 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.005  VClass01 23/08/2017 yenth anhtt đại học trực tuyến
63 Viết – Tiếng Anh 3 EN29.007  VClass01 23/08/2017 yenth ducvh đại học trực tuyến
64 Đọc – Tiếng Anh 4 EN32.005  VClass01 23/08/2017 lytth anhtt đại học trực tuyến
65 Marketing căn bản EG18.012  VClass01 24/08/2017 toandt toannh đại học trực tuyến
66 Luật kinh tế EG21.013  VClass 01 24/08/2017 toandt tuannd đại học trực tuyến
67 Quản trị học BA06.012  VClass01 24/08/2017 duongnt toannh đại học trực tuyến
68 Thực tập tốt nghiệp BF12.009  VClass 01  24/08/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
69 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.017  VClass02 24/08/2017 dungnt   đại học trực tuyến
70 Định giá tài sản EG34.007  Vclass01 25/08/2017 nhandh dungnt đại học trực tuyến
71 Anh văn chuyên ngành I BA18.012  Vclass01 25/08/2017 nhandh anhtt đại học trực tuyến
72 Kế toán tài chính I AC01.011  VClass 01 28/08/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
73 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.006  VClass01 28/08/2017 yennh dungnt đại học trực tuyến
74 Nguyên lý kế toán EG17.013  VClass 02 28/08/2017 toandt ducvh đại học trực tuyến
75 Từ vựng – ngữ nghĩa học EN11.004  VClass01 28/08/2017 yenth dungnt đại học trực tuyến
76 Luật Hình sự Viêt Nam EL10.012  VClass 02 29/08/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
77 Lập trình cho thiết bị di động IT18.008  VClass01 29/08/2017 toannh toannh đại học trực tuyến
78 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.012  VClass01 29/08/2017 toannh tuannd đại học trực tuyến
79 Tư pháp quốc tế EL18.008  VClass 02  29/08/2017 tuannd toannh đại học trực tuyến
80 Lập trình hướng sự kiện IT09.012  VClass01 30/08/2017 toannh anhtt đại học trực tuyến
81 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.007  VClass01 30/08/2017 anhdtv ducvh đại học trực tuyến
82 Quản trị mạng IT21.011  VClass01 30/08/2017 lannt anhtt đại học trực tuyến
83 Thuế EG25.010  VClass 01  31/08/2017 ducvh toannh đại học trực tuyến
84 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.011  VClass 01  31/08/2017 tuannd tuannd đại học trực tuyến
85 Kế toán hành chính sự nghiệp AC04.011  VClass 01  31/08/2017 ducvh toannh đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »