Lịch VClass tháng 9/2017

Đăng bởi EHOU ngày 01/09/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 9/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Luật ngân hàng EL25.009  VClass 01 05/09/2017 nhungvth tuannd

đại học trực tuyến

2 Đất nước học EN17.004  VClass01 05/09/2017 anhdtv toannh

đại học trực tuyến

3 Xây dựng văn bản pháp luật EL07.019  VClass01 05/09/2017 linhntt tuannd

đại học trực tuyến

4 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.012  VClass 01 05/09/2017 nhungvth toannh

đại học trực tuyến

5 Lịch sử phát triển Tiếng Anh EN15.005  VClass02 06/09/2017 yenth anhtt

đại học trực tuyến

6 Kỹ năng thuyết trình EN54.001  VClass01 06/09/2017 anhdtv anhtt

đại học trực tuyến

7 Đọc – Tiếng Anh 5 EN36.003  VClass01 06/09/2017 anhdtv ducvh

đại học trực tuyến

8 Toán rời rạc (Ôn thi tốt nghiệp) IT36.005  VClass01 07/09/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

9 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư/Quản trị dự án đầu tư AC12/EG37.010  VClass01 07/09/2017 duongnt toannh

đại học trực tuyến

10 Tâm lý học tư pháp EL16.010  VClass 02  07/09/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

11 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11.012  VClass 02  07/09/2017 tuannd toannh

đại học trực tuyến

12 Lý thuyết dịch EN43.004  VClass01 07/09/2017 lytth tuannd

đại học trực tuyến

13 Nghe – Tiếng Anh 6 EN38.001  VClass01 08/09/2017 anhdtv dungnt

đại học trực tuyến

14 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT05.012  VClass01 08/09/2017 toannh anhtt

đại học trực tuyến

15 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Thế giới EL31.015  VClass01 08/09/2017 linhntt dungnt

đại học trực tuyến

16 Dịch đại cương EN42.004  VClass01 08/09/2017 anhdtv anhtt

đại học trực tuyến

17 Luật dân sự Việt Nam (Ôn thi tốt nghiệp) EL50.005  VClass01 10/09/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

18 Phân tích thiết kế hệ thống (Ôn thi tốt nghiệp) IT37.005  VClass01 10/09/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

19 Luật kinh tế Việt Nam (Ôn thi tốt nghiệp) EL49.005  VClass01 10/09/2017 tuannd tuannd

đại học trực tuyến

20 Thực tập nghề nghiệp AC13.009  VClass 01  11/09/2017 toandt ducvh

đại học trực tuyến

21 Nguyên lý thống kê kinh tế EG20.013  VClass02 11/09/2017 ngabt dungnt

đại học trực tuyến

22 Thị trường chứng khoán EG28.011  Vclass02 11/09/2017 anhtt ducvh

đại học trực tuyến

23 Lập trình hệ thống IT17.008  VClass01 11/09/2017 lannt dungnt

đại học trực tuyến

24 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34.008  VClass 02 12/09/2017 nhungvth tuannd

đại học trực tuyến

25 Ngữ âm thực hành EN09.003  VClass02 12/09/2017 yenth toannh

đại học trực tuyến

26 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.011  VClass 02 12/09/2017 nhungvth tuannd

đại học trực tuyến

27 Thực tập/Thực tế EN48.001  VClass01 12/09/2017 yenth toannh

đại học trực tuyến

28 Trò chơi kinh doanh BA17.013  VClass01 13/09/2017 huongdt anhtt

đại học trực tuyến

29 Nguyên lý hệ điều hành IT03.007  VClass01 13/09/2017 lannt ducvh

đại học trực tuyến

30 Quản trị chất lượng BA11.009  VClass01 13/09/2017 huongdt anhtt

đại học trực tuyến

31 Ngôn ngữ thiết kế Web IT14.012  VClass01 13/09/2017 lannt duch

đại học trực tuyến

32 Thực tập nghề EL47.010  VClass 01  14/09/2017 tuannd toannh

đại học trực tuyến

33 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.006  VClass02 14/09/2017 yenth tuannd

đại học trực tuyến

34 Luật Lao động Việt Nam EL21.012  VClass 01  14/09/2017 tuannd toannh

đại học trực tuyến

35 Dịch nâng cao 3 EN47.001  VClass01 14/09/2017 yenth tuannd

đại học trực tuyến

36 Anh văn chuyên ngành I AC10.011  Vclass01 15/09/2017 nhandh dungnt

đại học trực tuyến

37 Kinh tế lượng EG19.012  VClass01 15/09/2017 lannt anhtt

đại học trực tuyến

38 Quản trị sản xuất BA10.011  Vclass01 15/09/2017 nhandh dungnt

đại học trực tuyến

39 Ngoại ngữ II.2 EN06.2.005  VClass02 15/09/2017 yenth anhtt

đại học trực tuyến

40 Thanh toán và tín dụng quốc tế EG30.008  Vclass01 18/09/2017 tambtm ducvh

đại học trực tuyến

41 Luật ngân hàng EL25.009  VClass 02 18/09/2017 nhungvth dungnt

đại học trực tuyến

42 Ngân hàng thương mại EG29/BF21.013  Vclass02 18/09/2017 tambtm ducvh

đại học trực tuyến

43 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13.012  VClass 02 18/09/2017 nhungvth dungnt

đại học trực tuyến

44 Đất nước học EN17.004  VClass02 19/09/2017 anhdtv tuannd

đại học trực tuyến

45 Marketing căn bản EG18.012  VClass02 20/09/2017 duongnt anhtt

đại học trực tuyến

46 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư/Quản trị dự án đầu tư AC12/EG37.010  VClass02 20/09/2017 duongnt anhtt

đại học trực tuyến

47 Nghe – Tiếng Anh 3 EN26.006  VClass02 25/09/2017 lytth ducvh

đại học trực tuyến

48 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.007  VClass01 25/09/2017 anhdtv dungnt

đại học trực tuyến

49 Anh văn chuyên ngành I BA18.012  Vclass01 25/09/2017 nhandh ducvh đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »