Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 15/06/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Ngày thi 15/06/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Đăng bởi EHOU ngày 26/10/2014

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 15/06/2014:

EG35.A11.15.06.2014   EG35.B21.15.06.2014   EG38.A11.15.06.2014   EG38.B21.15.06.2014
eg35.a21.15.06.2014   EG35.B31.15.06.2014   EG38.A21.15062014   EG38.B31.15.06
EG35.A31.15062014   EG35.B51.15.06.2014   EG38.A31.15062014   EG38.B51.15062014
EG35.A41.15.06.2014   EG35.D11.15.06.2014   EG38.A41.15062014   EG38.D11.15062014
EG35.B11,15.06.2014       EG38.B11.15062014    


Dịch ngôn ngữ (Translate) »