Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 17/9/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Ngày thi 17/9/2023 – Thi kết thúc học phần Chương trình EHOU

Đăng bởi EHOU ngày 16/09/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo lịch thi kết thúc học phần ngày 17 tháng 9 năm 2023.

Lịch thi tập trung:  Xem chi tiết tại đây

Quy định đối với sinh viên thi tập trung: Xem chi tiết tại đây

Sinh viên xem hướng dẫn thi tại phòng thi hoặc liên hệ với Cố vấn học tập để được hướng dẫn.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »