Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 24/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Ngày thi 24/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Đăng bởi EHOU ngày 26/10/2014

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 24/08/2014:                                 

EG03.E403.2482014   EG03.C51.2482014   EG02.C503.2482014   EG02.B103.2482014   EG01.C503.2482014
EG03.E11.2482014   EG03.B503.2482014   EG02.B203.2482014   EG02.A203.2482014   EG01.E503.2482014
EG03.C503.2482014   EG03.C203.2482014   EG02.C51.2482014   EG02.A403.2482014   EG01.B503.2482014
EG03.D503.2482014   EG03.A203.2482014   EG02.B503.2482014   EG01.E11.2482014   EG01.B103.2482014
EG03.C303.2482014   EG02.E503.2482014   EG02.C303.2482014   EG01.C51.2482014   EG01.B303.2482014
EG03.B303.2482014   EG02.E11.2482014   EG02.C203.2482014   EG01.C203.2482014   EG01.A203.2482014
EG03.B103.2482014   EG02.D503.2482014   EG02.B303.2482014   EG01.D503.2482014   EG01.A403.2482014

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »