Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN VOV2
EHOU 17/01/2023
Lịch phát sóng tháng 01/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 01/2023 Môn học: Marketing ngân hàng, Quản trị chất lượng dịch vụ Giảng viên: ThS. Lê Thị …

EHOU 16/12/2022
Lịch phát sóng tháng 12/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 12/2022 Môn học: Marketing căn bản, Marketing ngân hàng Giảng viên: TS. Tăng Thị Hằng, ThS. Lê …

EHOU 14/11/2022
Lịch phát sóng tháng 11/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 11/2022 Môn học: Kinh tế học phát triển, Marketing căn bản Giảng viên: PGS.TS. Phạm Văn Dũng, …

EHOU 19/10/2022
Lịch phát sóng tháng 10/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 10/2022 Môn học: Kinh tế quốc tế, Kinh tế học phát triển Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị …

EHOU 14/09/2022
Lịch phát sóng tháng 9/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 9/2022 Môn học: Công pháp quốc tế, Kinh tế quốc tế Giảng viên: ThS. Phạm Hồng Hạnh, …

EHOU 23/08/2022
Lịch phát sóng tháng 8/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 8/2022 Môn học: Công pháp quốc tế Giảng viên: ThS. Phạm Hồng Hạnh   Bài Nội dung …

EHOU 22/07/2022
Lịch phát sóng tháng 7/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 7/2022 Môn học: Tư pháp quốc tế Giảng viên: TS. Trần Minh Ngọc   Bài Nội dung …

EHOU 27/06/2022
Lịch phát sóng tháng 6/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 6/2022 Môn học: Tâm lý học tư pháp, Tư pháp quốc tế Giảng viên: TS. Dương Thị …

EHOU 17/05/2022
Lịch phát sóng tháng 05/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 05/2022 Môn học: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học tư pháp Giảng viên: ThS. Nguyễn …

EHOU 18/04/2022
Lịch phát sóng tháng 04/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 04/2022 Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tâm lý học …

EHOU 21/03/2022
Lịch phát sóng tháng 03/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 03/2022 Môn học: Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật, Những nguyên lý cơ bản Chủ …

EHOU 18/02/2022
Lịch phát sóng tháng 02/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 02/2022 Môn học: Đường lối Cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam, Kĩ thuật soạn thảo văn …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »