linhntt 01/11/2014
Ngày thi 09/11/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 09 tháng 11 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

linhntt 26/10/2014
Ngày thi 24/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 24/08/2014:                                  EG03.E403.2482014   EG03.C51.2482014   EG02.C503.2482014   EG02.B103.2482014   EG01.C503.2482014 EG03.E11.2482014   EG03.B503.2482014   EG02.B203.2482014   EG02.A203.2482014   EG01.E503.2482014 EG03.C503.2482014   EG03.C203.2482014   EG02.C51.2482014   EG02.A403.2482014   EG01.B503.2482014 EG03.D503.2482014   EG03.A203.2482014   EG02.B503.2482014   EG01.E11.2482014   EG01.B103.2482014 EG03.C303.2482014 …

linhntt 26/10/2014
Ngày thi 05/10/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 05/10/2014: EG10.3.B103.5102014   EG10.3.C303.5102014   EG10.3A103.5102014   EG10.3A403.5102014   EG10.3B303.5102014 EG13.A203.5102014   EG13.A403.5102014   ​EG13.B203.5102014   EG13.B303.5102014   EG13.D103.5102014 EG13.D303.5102014   EG13.E103.5102014   EG15.B103.0510.2014   EG15.B203.05102014   EG15.B303.5102014 EG15.D103.5102014   EG15.D303.5102014   EL04.E103.5102014   EG103.B203.5102014   EL06.E103.5102014 EL08.E103.5102014 …

linhntt 26/10/2014
Ngày thi 21/09/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 21/09/2014: EG11.B51.2192014   EG15.D11.2192014   EG04.B103.2192014   EG09.2.A31.2192014   EG10.1.A102.2192014 EG11.C11.21.92014   EG15.D21.2192014   EG04.B203.21.92014   EG09.2.B11.2192014   EG10.1.A203.2192014 EG11.C21.2192014   EG15.D31.2192014   EG04.B303.2192014   EG09.2.B41.2192014   EG10.1.A503.2192014 EG11.C31.2192014   EG101.A51.2192014   EG04.B503.21.92014   EG09.2.B51.2192014   EG10.1.B51.2192014 EG11.C41.2192014 …

linhntt 26/10/2014
Ngày thi 07/09/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 07/09/2014:

linhntt 26/10/2014
NGÀY THI 17/08/2014 – CHƯƠNG TRÌNH EHOU: BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 17/08/2014: EG05.C203.17.82014   EG35.A403.1782014   EG35.B503.1782014   EG35.D103.1782014   EG38.B103.1782014 EG05.C303.1782014   EG35.B103.1782014   EG35.C103.1782014   EG35.D503.1782014   EG38.B203.1782014 EG35.A103.1782014   EG35.B203.1782014   EG35.C403.1782014   EG35.E11.1782014   EG38.B303.1782014 EG35.A203.17.82014   EG35.B303.1782014   EG35.C503.17.82014   EG35.E51.1782014 (2)   EG38.B503.1782014 …

linhntt 26/10/2014
Ngày thi 02/08/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 02/08/2014: EG01.B502.02082014   EG02.B21.02082014   EG02.E51.02082014   EG03.E11.02082014 EG01.C41.02082014   EG02.B31.02082014   EG03.A4.02082014   EG03.E51.02082014 EG01.C51.02082014   EG02.C21.0208.2014   EG03.A21.02082014     EG01.E11.02082014   EG02.C31.02082014   EG03.B31.02082014     EG01.E51.02.082014   EG02.C41.02082014   EG03.B51.02082014     EG02.A21.02082014   …

linhntt 26/10/2014
Ngày thi 15/06/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 15/06/2014: EG35.A11.15.06.2014   EG35.B21.15.06.2014   EG38.A11.15.06.2014   EG38.B21.15.06.2014 eg35.a21.15.06.2014   EG35.B31.15.06.2014   EG38.A21.15062014   EG38.B31.15.06 EG35.A31.15062014   EG35.B51.15.06.2014   EG38.A31.15062014   EG38.B51.15062014 EG35.A41.15.06.2014   EG35.D11.15.06.2014   EG38.A41.15062014   EG38.D11.15062014 EG35.B11,15.06.2014       EG38.B11.15062014    

linhntt 26/10/2014
Ngày thi 18/05/2014 – Chương trình EHOU: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 18/05/2014:  

linhntt 25/10/2014
Ngày thi 02/11/2014 – Chương trình EHOU: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 02 tháng 11 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây  Lưu ý: * Các múi giờ trên …

linhntt 18/10/2014
Ngày thi 26/10/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Lịch thi

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi ngày 26 tháng 10 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây Lưu ý: * Các múi giờ trên …

linhntt 08/10/2014
NGÀY THI 14/09/2014 – CHƯƠNG TRÌNH HOU-TOPICA : LỊCH THI

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch học, lịch thi ngày 14 tháng 09 năm 2014 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau: LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây   Lưu ý: * Các múi giờ …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »