EHOU 28/04/2017
Lịch VClass tháng 05/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 05/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp  1 Marketing căn bản EG18.011   VClass01 03/05/2017 Duongnt Anhtt 2 …

EHOU 27/03/2017
Lịch VClass tháng 04/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 04/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Lịch sử các học thuyết kinh tế EG05.008  VClass02 4/3/2017 …

EHOU 28/02/2017
Lịch VClass tháng 03/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 03/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Quản trị tài chính BA07/EG24.012 Vclass 01 01/03/2017 thanhpg anhtt …

EHOU 06/02/2017
Lịch VClass tháng 02/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 02/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Đại số và hình giải tích EG10.3.018 Vclass 02 2/6/2017 …

EHOU 30/12/2016
Lịch VClass tháng 01/2017

LỊCH VCLASS THÁNG 01/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.007 Vclass01 03/01/2017 …

EHOU 28/11/2016
Lịch VClass tháng 12/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 12/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật kinh tế chuyên ngành EL35.006 Vclass01 05/12/2016 Tuannd Ducvh …

EHOU 31/10/2016
Lịch học VClass tháng 11/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 11/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Cơ sở lập trình (IT01.011) Vclass 02 IT01.011 01/11/2016 toannh …

EHOU 01/10/2016
Lịch học VClass tháng 10/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 10/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Thị trường chứng khoán Vclass 01 EG28.007 26/10/2016 anhtt ducvh …

EHOU 01/09/2016
Lịch học VClass tháng 09/2016

LỊCH VCLASS THÁNG 09/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật ngân hàng EL25.006 Vclass 01 01/09/2016 Tuannd Anhtt 2 Quản …

EHOU 03/08/2016
Lịch học VClass tháng 8/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 8/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật kinh tế chuyên ngành EL35.004 Vclass01 01/08/2016 …

EHOU 28/06/2016
Lịch học VClass tháng 7/2016

  LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 7/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Đọc – Tiếng Anh 3 EN28.001 Vclass01 07/07/2016 …

EHOU 03/06/2016
Lịch học VClass tháng 06/2016

Lịch học VClass tháng 06/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Toán cao cấp 2 EG10.1.011 Vclass01 01/06/2016 lannt ducvh …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »