EHOU 01/04/2018
Lịch Vclass tháng 04/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 04/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Giảng viên Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 TS. Trần Thế Nữ Kế toán tài chính …

EHOU 28/02/2018
Lịch Vclass tháng 03/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 03/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.012  VClass01 …

EHOU 30/01/2018
Lịch Vclass tháng 02 / 2018

LỊCH VCLASS THÁNG 02/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.011 …

EHOU 03/01/2018
Lịch VClass tháng 01/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 01/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Nhập môn Internet và E-learning EG38.029  VClass02 02/01/2018 Dungnt …

EHOU 03/01/2018
Lịch VClass tháng 01/2018

LỊCH VCLASS THÁNG 01/2018 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Nhập môn Internet và E-learning EG38.029  VClass02 02/01/2018 Dungnt …

EHOU 30/11/2017
Lịch VClass tháng 12/2017

  LỊCH VCLASS THÁNG 12/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 18h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Đề án quản trị kinh doanh BA27.001  VClass01 …

EHOU 01/11/2017
Lịch VClass tháng 11/2017

  LỊCH VCLASS THÁNG 11/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Tin học ứng dụng trong kế toán …

EHOU 29/09/2017
Lịch VClass tháng 10/2017

  LỊCH VCLASS THÁNG 10/2017 Các buổi VClass tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Nhập môn Internet và E-learning EG38.026  VClass02 05/10/2017 …

EHOU 01/09/2017
Lịch VClass tháng 9/2017

  LỊCH VCLASS THÁNG 9/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật ngân hàng EL25.009  VClass 01 05/09/2017 …

EHOU 02/08/2017
Lịch VClass tháng 8/2017

  LỊCH VCLASS THÁNG 8/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Luật ngân hàng EL25.008  VClass01 01/08/2017 nhungvth tuannd …

EHOU 28/06/2017
Lịch VClass tháng 7/2017

  LỊCH VCLASS THÁNG 7/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Luật Đất đai Việt Nam EL22.010  VClass01 03/07/2017 …

EHOU 28/05/2017
Lịch VClass tháng 6/2017

  LỊCH VCLASS THÁNG 6/2017 Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp 1 Kế toán thuế AC07.006 VClass01 6/2/2017 Ducvh Dungnt 2 …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »