EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 05/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 05/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và tới 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Định giá tài sản EG34.003 Vclass01 16/05/2016 tambm ducvh 2 …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 04/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 04/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và tới 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Thanh toán và tín dụng Quốc tế EG30.003 Vclass01 01/04/2016 …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 03/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 03/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00 STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Luật lao động Việt Nam EL21.006 Vclass01 28/03/2016 tuandt ducvh …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 02/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 02/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Xây dựng văn bản pháp luật EG08/EL07.010 Vclass02 18/02/2016 …

EHOU 04/05/2016
Lịch học VClass tháng 01/2016

LỊCH HỌC VCLASS THÁNG 01/2016 Các buổi VClass được tổ chức trong khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00   STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học 1 Nhập môn Internet và E-Learning EG38.015 Vclass01 04/01/2016 quynhntb …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »