Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII > Công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản hoàn tất theo yêu cầu và kế hoạch đề ra

Công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản hoàn tất theo yêu cầu và kế hoạch đề ra

Đăng bởi EHOU ngày 22/01/2021

Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

 

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »