Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII > Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Đăng bởi EHOU ngày 22/01/2021

(ĐCSVN) – Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, quy trình công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị rất chặt chẽ, công phu và có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, số lượng cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa mới ít hơn; trước đây, công tác nhân sự thực hiện theo quy trình 3 bước thì lần này là 5 bước.

Hình ảnh tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »