Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Các ngành mở năm 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội

Các ngành mở năm 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội

Đăng bởi EHOU ngày 02/03/2024

Năm 2024, Trường Đại học Mở Hà Nội mở ngành Bảo hiểm; các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang. Trước đó, trong nhiều năm, Trường đã tuyển sinh và đào tạo Ngành Thiết kế công nghiệp gồm các chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang.

1. Ngành Thiết kế đồ họa

Bậc đào tạo: Đại học Mã ngành: 7210403

Dự kiến kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trong 05 năm đầu tuyển sinh: 170 chỉ tiêu/năm

– Quyết định cho phép mở ngành đào tạo (xem tại đây)

– Trích lục Chương trình đào tạo (xem tại đây: Cử nhân –  Kỹ sư)

– Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện Chương trình đào tạo (xem tại đây)

– Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học (xem tại đây)

– Địa điểm đào tạo và danh sách các địa điểm thực hành, thực tập (xem tại đây)

2. Ngành Thiết kế nội thất

Bậc đào tạo: Đại học Mã ngành: 7580108

Dự kiến kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trong 05 năm đầu tuyển sinh: 75 chỉ tiêu/năm

– Quyết định cho phép mở ngành đào tạo (xem tại đây)

– Trích lục Chương trình đào tạo (xem tại đây: Cử nhân – Kỹ sư)

– Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện Chương trình đào tạo (xem tại đây)

– Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học (xem tại đây)

– Địa điểm đào tạo và danh sách các địa điểm thực hành, thực tập (xem tại đây)

3. Ngành Thiết kế thời trang

Bậc đào tạo: Đại học Mã ngành: 7210404

Dự kiến kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trong 05 năm đầu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu/năm

– Quyết định cho phép mở ngành đào tạo (xem tại đây)

– Trích lục Chương trình đào tạo (xem tại đây: Cử nhân – Kỹ sư)

– Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện Chương trình đào tạo (xem tại đây)

– Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học (xem tại đây)

– Địa điểm đào tạo và danh sách các địa điểm thực hành, thực tập (xem tại đây)

4. Ngành Bảo hiểm

Bậc đào tạo: Đại học Mã ngành: 7340204

Dự kiến kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trong 05 năm đầu tuyển sinh: 75 chỉ tiêu/năm

– Quyết định cho phép mở ngành đào tạo (xem tại đây)

– Trích lục Chương trình đào tạo (xem tại đây)

– Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện Chương trình đào tạo (xem tại đây)

– Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học (xem tại đây)

– Địa điểm đào tạo và danh sách các địa điểm thực hành, thực tập (xem tại đây)


Dịch ngôn ngữ (Translate) »