Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 11/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Ngày thi 11/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Đăng bởi EHOU ngày 04/06/2014

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 11/05/2014 dành cho sinh viên chương trình HOU-TOPICA như sau:

 

ACC303_E5_110514 EG012_NC4_110514 LAW101_O2_110514 MAT102_G8_110514
ACC303_FS5_110514 EG015_A14_110514 LAW201_O6_110514 MAT102_O2_110514
ACC303_T119_110514 EG015_BC14_110514 MAN308_C19_110514 MAT104_G12_110514
ACC304_C13_110514 EIT101_G8_110514 MAN308_O2_110514 MAT104_G14_110514
ACC304_O2_110514 EIT201_G12_110514 MAN308_O4_110514 PHH101_G12_110514
ACC304_O4_110514 EIT201_G14_110514 MAN309_O6_110514 PHH101_G6_110514
ACC401_C13_110514 ENG103_G4_110514 MAN309_OS7_110514 PHH101_O2_110514
ACC401_C17_110514 ENG103_G8_110514 MAN402_C21_110514 PHH101_O4_110514
ACC401_C19_110514 ENG103_O2_110514 MAN402_O2_110514 PHP101_G8_110514
ACC401_O2_110514 ENG103_O4_110514 MAN402_O4_110514 PHP101_O2_110514
ACC403_F5_110514 ENG103_O8_110514 MAN402_T119_110514 PHP101_O8_110514
ACC403_FS5_110514 FIN301_O2_110514 MAN403_C13_110514 QT201_C24_110514
CS101_G8_110514 FIN301_O4_110514 MAN403_O2_110514 QT201_DC24_110514
EBA202_O4_110514 FIN505_T119_110514 MAT101_G12_110514 SE101_G12_110514
EBA203_F5_110514 IT101_G2_110514 MAT101_G4_110514 SE101_G4_110514
EBA203_FS5_110514 IT101_G4_110514 MAT101_O2_110514 SE302_G9_110514
EG012_K8_110514 LAW101_G8_110514 MAT102_G12_110514 SE302_H119_110514
MAN413_O7_110514 MAN413_OS7_110514    

 

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »