Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Công chức, Viên chức, người lao động Viện Đại học Mở Hà Nội nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo vệ Pháp chế Xã hội chủ nghĩa

Công chức, Viên chức, người lao động Viện Đại học Mở Hà Nội nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo vệ Pháp chế Xã hội chủ nghĩa

Đăng bởi EHOU ngày 08/11/2018

 

Thực hiện công văn số 4171/BDGĐT-PC ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018, Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong toàn Viện năm 2018 với các mục đích sau:

– Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 9/11 hàn năm) để Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn Viện;

– Thông qua các hoạt động này tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực khác liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người họm cán bộ quản lý trong Viện.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức kết hợp với công tác chuyên môn của Nhà trường trong năm học 2018 – 2019 và tập trung cao điểm từ ngày 06/11 – hết ngày 15/11/2018.

Chi tiết Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong toàn Viện năm 2018: Xem tại đây

Luật tố cáo năm 2018: Xem tại đây 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »