Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TRỒNG CÂY XANH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TRỒNG CÂY XANH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Đăng bởi EHOU ngày 21/02/2022

Hướng tới kỷ niệm 62 năm Bác Hồ phát động “Tết trồng cây” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”; thực hiện công văn số 439/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 11/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục, Công văn số 450/ĐHM ngày 18/02/2022 của Nhà trường v/v tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục. Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1625/ BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/4/2021 về việc tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục.

 

Cán bộ, giảng viên, sinh viên tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa phối hợp thực hiện.

 

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp để được trợ giúp.

 

Trân trọng./.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »