Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thi kết thúc học phần > Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Ngày thi 25/05/2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Bảng điểm thi kết thúc học phần

Đăng bởi EHOU ngày 11/06/2014

Trung tâm E-Learning thông báo Bảng điểm thi kết thúc học phần ngày 25/05/2014:

E13_25-05-2014 O2_25-05-2014 T119-25-05-2014
F5_25-05-2014 O6_25-05-2014 Q1-25-05-2014
F7_25-05-2014 O8_25-05-2014 N1-25-05-2014
O1_25-05-2014 D13_25-05-2014 M119-25-05-2014
O5_25-05-2014 D15_25-05-2014 K6-25-05-2014
O7_25-05-2014 D21_25-05-2014 I1-25-05-2014
O9_25-05-2014 I116_25-05-2014 H121-25-05-2014
O11_25-05-2014 S2_25-05-2014 G13-25-05-2014
E11_25-05-2014 S116_25-05-2014 G9-25-05-2014
C19_25-05-2014 U2_25-05-2014 G7-25-05-2014
G2_25-05-2014 E2_25-05-2014 G3-25-05-2014
G4_25-05-2014 E4_25-05-2014 O5-MAN413-25-05-2014
G8_25-05-2014 E14_25-05-2014  
G10_25-05-2014 F102_25-05-2014  
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »