Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Tin tức > Quá trình phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội

Quá trình phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội

Đăng bởi EHOU ngày 14/06/2020

Quá trình xây dựng và phát triển của Viện đại học Mở Hà Nội (nay là Trường Đại học Mở Hà Nội) gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Nhà trường …
Với chủ đề: “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đảng bộ trường Đại học Mở Hà Nội tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 19/6/2020… xem chi tiết


Dịch ngôn ngữ (Translate) »