Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Đăng bởi EHOU ngày 24/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 799/KH-ĐHM ngày 22/3/2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong Trường ĐH Mở Hà Nội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên Chương trình đào tạo đại học trực tuyến EHOU thực hiện các nội dung sau:

  1. Cán bộ, giảng viên, sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu: Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trong toàn Ngành.
  2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
  3. Người học tham gia đầy đủ các buổi họp lớp, làm việc với CVHT lớp hành chính, để kịp thời cập nhật các quy chế, quy định cũng như kế hoạch phòng, chống tội phạm của Nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với Nhà trường và các cơ quan, ban ngành của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong HVSV.

Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa phối hợp thực hiện.

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp để được trợ giúp.

Trân trọng./.

 

 

File đính kèm:

  1. Kế hoạch của trường ĐH Mở Hà Nội
  2. Quyết định 1944 của Thủ tướng Chính phủ

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »