Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Tin tức > Thông báo nhiệm vụ của Cố vấn học tập và Quản lý học tập

Thông báo nhiệm vụ của Cố vấn học tập và Quản lý học tập

Đăng bởi EHOU ngày 13/06/2014

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo về việc phân công nhiệm vụ phối hợp quản lý sinh viên đang theo học chương trình HOU-TOPICA như sau:

1. Cán bộ Cố vấn học tập hoặc Chủ nhiệm lớp (thuộc Trung tâm Đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội) có nhiệm vụ:

+ Triển khai các qui định, qui chế về đào tạo, các qui định của nhà trường liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên.

+ Hướng dẫn sinh viên thực hiện chương trình đào tạo và đăng ký kế hoạch học tập.

+ Lên kế hoạch học tập kỳ, lịch thi, chuẩn bị danh sách thi (kể cả thi lại).

+ Hướng dẫn thủ tục (xét miễn môn, đăng ký kế hoạch học tập, thi lại, học lại, các thủ tục hành chính).

+ Thông báo điểm thi, kết quả thi và giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả học tập.

+ Quản lý quá trình học tập của sinh viên hàng kỳ.

+ Tổ chức họp lớp hàng kỳ; Đề xuất các khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

+ Hướng dẫn các thủ tục tốt nghiệp sau khi học viên kết thúc khóa học và thực tập tốt nghiệp.

+ Trả lời đơn thư, câu hỏi của sinh viên liên quan đến thủ tục hành chính và học tập trong phạm vi thẩm quyền.

 

2. Quản lý học tập (thuộc tổ hợp Giáo dục TOPICA – Công ty CP ĐT & PT Đào tạo Edutop64) có nhiệm vụ:

+ Tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên về phương  pháp học tập trên hệ thống công nghệ E-learning.

+ Theo dõi, nhắc nhở và quản lý hoạt động học tập của sinh viên trên hệ thống công nghệ E-learning.

+ Tiếp nhận đăng ký học lại, thi lại các lớp đang học.

+ Thông báo, nhắc nhở sinh viên hoàn thiện hồ sơ, học phí.

+ Phối hợp với Cố vấn học tập (hoặc Chủ nhiệm lớp) tổ chức họp lớp hàng kỳ.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »