Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo Tổ chức thi tháng tháng 4 năm 2023 (đối với sv hoãn thi ngày 26/3/2023)

Thông báo Tổ chức thi tháng tháng 4 năm 2023 (đối với sv hoãn thi ngày 26/3/2023)

Đăng bởi EHOU ngày 05/04/2023

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến sinh viên đang theo học chương trình đạo tạo đại học trực tuyến EHOU về kế hoạch tổ chức thi tháng 4/2023 (đối với sinh viên hoãn thi ngày 26/3/2023), cụ thể như sau:


Dịch ngôn ngữ (Translate) »