Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Đăng bởi EHOU ngày 16/04/2024

Nhằm tiếp tục tăng cường bảo đảm sức khỏe cho viên chức, người lao động (VCNLĐ) nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên, căn cứ Công văn số 1552/BGDĐT-GDTC ngày 05/04/2024 của BGD và ĐT về triển khai “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên Chương trình đào tạo đại học trực tuyến EHOU thực hiện các nội dung sau:

  1. Cán bộ, giảng viên, sinh viên tự bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
  2.  Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các ban, ngành liên quan và các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện tốt, có hiệu quả công tác, bảo đảm an toàn thực phẩm.
  3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về thực phẩm lành mạnh và ATTP.
  4. Triển khai mạnh mẹ các hoạt động vệ sinh trường học.

Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »