Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay đẩy lùi ma túy

Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay đẩy lùi ma túy

Đăng bởi EHOU ngày 17/03/2024

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống và giảm thiểu tác hại của ma túy trong toàn Trường, trên cơ sở thực hiện chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 22/01/2024 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030, Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế, quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động về phòng, chống  ma túy do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức.

2. Quán triệt trách nhiệm của các thành viên trong Nhà trường đối với việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, về phòng, chống ma túy, và hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy thông qua các chương trình và hoạt động giáo dục của Nhà trường, tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên.

4. Tổ chức các câu lạc bộ về phòng, chống ma túy của các đơn vị trong Nhà trường.

5 Lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an trên địa bàn thực hiện phòng, chống ma túy của các đơn vị trong Nhà trường.

Ma túy vẫn đang còn là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Ma túy không chỉ là nguyên nhân của các mối bất hòa trong gia đình mà còn lai nguyên nhân dẫn đến tội phạm và gây mất trật tự, an toàn xã hội. Những tác hại và hậu quả của ma túy vẫn đang tác động và gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Vì vậy, “chung tay đẩy lùi ma túy” không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước hay các tổ chức liên quan đến việc phòng chống ma túy mà còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Chi tiết Công văn số 756/ĐHM ngày 01/3/2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

 

Nguồn: hou.edu.vn


Dịch ngôn ngữ (Translate) »