Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm

Trường Đại học Mở Hà Nội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm

Đăng bởi EHOU ngày 24/05/2022

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch số 504/KH-BGDĐT ngày 12/5/2022 về việc triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2022, Trường Đại học Mở Hà Nội xây dựng Kế hoạch Triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2022.

Trong những năm qua, Nhà trường đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, mại dâm, nhằm hạn chế tệ nạn xã hội phát sinh trong Nhà trường.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »