Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Bài viết > Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016

Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016

Đăng bởi EHOU ngày 02/01/2017

Hội nghị cán bộ – công chức năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội được tổ chức ngày 28/12/2016 tại Nhà Văn hóa HSSV thành công tốt đẹp!

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý, bổ sung, toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức Viện ĐH Mở Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

(1). Thay đổi tư duy, phong cách làm việc của các đơn vị phòng chức năng, nâng cao vai trò quản lý nhà nước theo lĩnh vực phân công, chuyển tư duy nặng tính hành chính sang tư duy phục vụ cho công tác đào tạo cũng như mọi hoạt động của nhà trường;

(2). Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của các bậc học, các loại hình đào tạo, phát triển kiến thức, năng lực và kỹ năng của người học;

(3). Đẩy mạnh chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học;

(4). Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên;

(5). Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, từng bước tiếp cận với trình độ quốc tế;

(6). Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý của nhà trường;

(7). Tăng cường sự gắn kết nội bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị đại học;

(8). Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát của Hội đồng Trường đối với việc thực hiện kế hoạch năm học;

(9). Sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, nâng cấp và phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên Nhà trường;

(10). Gia tăng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người học.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »