Học phí & Học liệu

Học phí: Căn cứ nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015. Mức thu học phí cho năm 2013 – 2014 được xác định của Viện Đại học Mở Hà Nội như sau:

–       Phí đăng ký nhập học               : 360.000đ/sinh viên/1 ngành

–       Học phí học phần/môn học       : 210.000đ/1 tín chỉ

–       Học phí thi lại                           : 100.000đ/1 học phần

–       Học phí học phần xét miễn       : 50% học phí học phần

 Sinh viên nộp học phí theo đợt học.

○    Đợt 1 nộp học phí theo kế hoạch chung.

○    Sau khi các sinh viên đã hoàn tất thủ tục nhập học và miễn môn (từ đợt 2, 3 hoặc đợt 4 tùy lớp), học phí tương ứng với số tín chỉ thực học trong kỳ. Số học phí nộp vượt mức (hoặc thiếu) trong đợt 1 và đợt 2 so với số tín chỉ thực học được tính bù trừ trong đợt sau.

Học liệu: Ngoài các giáo trình, bài giảng điện tử và bài giảng đa phương tiện đăng tải trên hệ thống học tập, nhà trường có sách và giáo trình in ấn của môn học (đĩa CD/CD-ROM bài giảng). Sinh viên có nhu cầu đăng ký với Trung tâm Đào tạo E-Learning để mua. Danh mục các giáo trình, học liệu của Viện Đại học Mở Hà Nội được thông báo và cập nhật trên website.

Lưu ý: Sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản thu nào khác ngoài các khoản thu theo qui định (kèm theo thông báo) của Viện Đại học Mở Hà Nội. Các khoản học phí và phí học liệu khi sinh viên nộp sẽ kèm theo Biên lai thu tiền của Viện Đại học Mở Hà Nội.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »