Lịch học VClass tháng 06/2016

Đăng bởi EHOU ngày 03/06/2016

Lịch học VClass tháng 06/2016

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 19h00 – 20h00

STT Lớp môn Mã lớp Mã VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp học
1 Toán cao cấp 2 EG10.1.011 Vclass01 01/06/2016 lannt ducvh

 

tham gia

2 Đại số tuyến tính EG10.3.014 Vclass01 01/06/2016 anhtt tuannd

 

tham gia

3 Cơ sở lập trình  IT01.009 Vclass01 02/06/2016 lannt toannh

 

tham gia

4 Kinh tế vi mô  EG13.007 Vclass01 02/06/2016 anhtt tuannd

 

tham gia

5 Pháp luật đại cương  EG04.008 Vclass01 02/06/2016 linhntt toannh

 

tham gia

6 Quản lý nhà nước về kinh tế  BA02.005 Vclass01 02/06/2016 toandt tuannd

 

tham gia

7 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học EN05.001 Vclass01 03/06/2016 yenth ducvh

 

tham gia

8 Tin học ứng dụng trong kế toán AC09.005 Vclass01 03/06/2016 ducvh tuannd

 

tham gia

9 Marketing căn bản EG18.007 Vclass01 03/06/2016 duongnt ducvh

 

tham gia

10 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Thế giới EL30.005 Vclass01 04/06/2016 linhntt ducvh

 

tham gia

11 Lý luận Nhà nước và Pháp luật EL06.007 Vclass01 04/06/2016 linhntt ducvh

 

tham gia

12 Anh văn 2 EG09.2.007 Vclass01 10/06/2016 anhdtv tuannd

 

tham gia

13 Kế toán tài chính 1 AC01.006 Vclass02 10/06/2016 toandt anhtt

 

tham gia

14 Nghe – Tiếng anh 2 EN22.001 Vclass01 10/06/2016 anhdtv anhtt

 

tham gia

15 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.012 Vclass01 13/06/2016 quynhntb toannh

 

tham gia

16 Thực tập nghề EL47.004 Vclass01 13/06/2016 tuannd toannh

 

tham gia

17 Luật hôn nhân và gia đình EL15.006 Vclass01 13/06/2016 tuannd ducvh  
18 Luật hiến pháp Việt Nam EL08.007 Vclass01 14/06/2016 tuannd anhtt  
19 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.004 Vclass01 14/06/2016 lannt toannh

 

tham gia

20 Phát triển kỹ năng cá nhân EG38.017 Vclass02 15/06/2016 quynhntb ducvh  
21 Đọc – Tiếng anh 2 EN24.001 Vclass01 04/06/2016 anhdtv ducvh

 

tham gia


Dịch ngôn ngữ (Translate) »