Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > None > TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TTATGT NĂM HỌC 2021-2022

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TTATGT NĂM HỌC 2021-2022

Đăng bởi EHOU ngày 09/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về năm an toàn giao thông 2021; văn bản số 3678/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bào đảm TTATGT năm học 2021-2022 và công văn số 4407/ĐHM ngày 01/9/2021 của Trường ĐH Mở HN v/v tăng cưởng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGT năm học 2021-2022

Trung tâm Đào tạo E-learning – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên Chương trình đào tạo đại học trực tuyến EHOU thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục thực hiện theo các công văn:
  • Kế hoạch số 588/KH-ĐHM ngày 19/01/2021 cùa Nhà trường về tổ chức phong trào thi đua bào đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025;
  • Kế hoạch số 1095/ĐHM ngày 23/2/2021 của Nhà trường triển khai công tác tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2021;
  • Kế hoạch số 1718/ĐHM ngày 07/4/2021 cùa Nhà trường về thực hiện Chiến lược bào đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2021-2030.
  1. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế) để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả khi tham gia giao thông và các hoạt động cùa Trường.
  2. Hưởng ứng “Tháng cao điểm ATGT, tháng 9 và năm học 2021-2022”. Trang bị các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi sử dụng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đưòng thủy nội địa, đường hàng không; Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; mặc áo phao khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.
  3. Thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông.Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa phối hợp thực hiện.

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp để được trợ giúp.

 

Trân trọng./.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »