Lịch VClass tháng 12/2017

Đăng bởi EHOU ngày 30/11/2017

 

LỊCH VCLASS THÁNG 12/2017

Các buổi VClass được tổ chức trong các khoảng thời gian từ 17h30 – 18h30 và từ 18h00 – 20h00

 

STT Lớp môn Mã lớp môn Lớp VClass Ngày tổ chức QLLM HTKT Vào lớp
1 Đề án quản trị kinh doanh BA27.001  VClass01 01/12/2017 Ngabt Dungnt đại học trực tuyến
2 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.004  VClass01 01/12/2017 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
3 Kinh tế Vi mô EG13.010  VClass01 01/12/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
4 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24.005  VClass01 01/12/2017 Anhdtv Ducvh đại học trực tuyến
5 Thực tập nghề nghiệp AC13.011  VClass 01 04/12/2017 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
6 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng IT07.013  VClass01 04/12/2017 Toannh Anhtt đại học trực tuyến
7 Nguyên lý kế toán EG17.014  VClass01 04/12/2017 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
8 Hệ quản trị CSDL IT10.012   VClass 01  04/12/2017 Toannh Anhtt đại học trực tuyến
9 Đề án môn học AC20.001  VClass01 05/12/2017 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
10 Nói – Tiếng Anh 2 EN23.005  VClass01 05/12/2017 Lytth Tuannd đại học trực tuyến
11 Công pháp quốc tế EL17.013  VClass01 05/12/2017 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
12 Nói – Tiếng Anh 4 EN31.004  VClass01 05/12/2017 Lytth Tuannd đại học trực tuyến
13 Anh văn chuyên ngành II AC11.008  VClass01 06/12/2017 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
14 Kỹ năng nghề Luật EL44.001  VClass01 06/12/2017 Tuannd Dungnt đại học trực tuyến
15 Quản trị sản xuất BA10.012  VClass01 06/12/2017 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
16 Đại số tuyến tính EG10.3.023  VClass01 07/12/2017 Anhtt Tuannd đại học trực tuyến
17 Phân tích diễn ngôn EN44.003  VClass01 07/12/2017 Anhtt Toannh đại học trực tuyến
18 Thuế EG25.011  VClass01 07/12/2017 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
19 Giao thoa văn hóa EN14.006  VClass01 07/12/2017 Anhtt Tuannd đại học trực tuyến
20 Thực tập nghề nghiệp BA20.011  VClass 01 08/12/2017 Nhungvth Ducvh đại học trực tuyến
21 Nguyên lý thống kê EG20.014  VClass01 08/12/2017 Ngabt Dungnt đại học trực tuyến
22 Quản trị kinh doanh quốc tế BA28.001  VClass01 08/12/2017 Ngabt Ducvh đại học trực tuyến
23 Quản trị kinh doanh EG23/BA23.008  VClass01 08/12/2017 Nhandh Dungnt đại học trực tuyến
24 Phân tích hoạt động kinh doanh EG22.011  VClass01 11/12/2017 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
25 Nhập môn Internet và Elearning EG38.027  VClass02 11/12/2017 Dungnt Anhtt đại học trực tuyến
26 Thực tập tốt nghiệp BF12.011  VClass 01  11/12/2017 Nhungvth Thienvv đại học trực tuyến
27 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.018  VClass02 12/12/2017 Dungnt Tuannd đại học trực tuyến
28 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14.012  VClass01 12/12/2017 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
29 Luật An sinh xã hội EL51.001  VClass01 12/12/2017 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
30 Thực hành tiếng tổng hợp EN58.001  VClass01 12/12/2017 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
31 Kế toán quản trị EG33.008  VClass01 13/12/2017 Duongnt Ducvh đại học trực tuyến
32 Nghe – Tiếng Anh 2 EN22.005  VClass01 13/12/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
33 Anh văn II EG09.2.010  VClass01 13/12/2017 Anhtt Ducvh đại học trực tuyến
34 Phân tích báo cáo tài chính/Phân tích tài chính DN EG32/BF08.011   VClass01 13/12/2017 Duongnt Dungnt đại học trực tuyến
35 Ngoại ngữ II.3 EN06.3.006  VClass01 14/12/2017 Phuongbm Toannh đại học trực tuyến
36 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30.008  VClass01 14/12/2017 Linhntt Tuannd đại học trực tuyến
37 Ngoại ngữ II.4 EN06.4.004  VClass01 14/12/2017 Phuongbm Toannh đại học trực tuyến
38 Toán cao cấp 2 EG10.1.017  VClass01 15/12/2017 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
39 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03.004  VClass01 15/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
40 Giải tích 2 EG10.2.010  VClass01 15/12/2017 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến
41 Nói – Tiếng Anh 5 EN35.004  VClass01 15/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
42 Nhập môn Internet và E-learning EG38.028  VClass02 18/12/2017 Dungnt Thienvv đại học trực tuyến
43 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36.010  VClass01 18/12/2017 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
44 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.010  VClass01 18/12/2017 Dungnt Thienvv đại học trực tuyến
45 Luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng EL41.001  VClass01 18/12/2017 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
46 Luật Đất đai Việt Nam EL22.012  VClass01 19/12/2017 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
47 Nói – Tiếng Anh 3 EN27.007  VClass01 19/12/2017 Nhandh Toannh đại học trực tuyến
48 Chuẩn mực kế toán Việt Nam AC21.001  VClass01 19/12/2017 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
49 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.001  VClass01 19/12/2017 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
50 Ngôn ngữ và văn hóa EN07.006  VClass01 20/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
51 Đọc – Tiếng Anh 6 EN40.003  VClass01 20/12/2017 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
52 Anh văn 4 EL01.008  VClass01 20/12/2017 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
53 Tiếng Việt thực hành EN02.006  VClass01 20/12/2017 Anhdtv Dungnt đại học trực tuyến
54 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35.019  VClass02 21/12/2017 Dungnt Toannh đại học trực tuyến
55 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20.012  VClass 01  21/12/2017 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
56 Kinh tế phát triển EG15.010  VClass01 21/12/2017 Huongdt Toannh đại học trực tuyến
57 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19.013  VClass 01  21/12/2017 Tuannd Tuannd đại học trực tuyến
58 Kinh tế Vi mô EG13.010  VClass02 22/12/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
59 Kỹ thuật lập trình đồ họa IT23.011  VClass 01  22/12/2017 Toannh Ducvh đại học trực tuyến
60 Tin học và ứng dụng trong quản trị BA15.010  VClass01 22/12/2017 Anhtt Dungnt đại học trực tuyến
61 Thiết kế đồ họa IT13.013  VClass01 22/12/2017 Toannh Ducvh đại học trực tuyến
62 Quản trị kinh doanh quốc tế BA28.001  VClass02 25/12/2017 Ngabt Thienvv đại học trực tuyến
63 Luật An sinh xã hội EL51.001  VClass02 25/12/2017 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
64 Tài chính doanh nghiệp II BF07.010  VClass01 25/12/2017 Ngabt Thienvv đại học trực tuyến
65 Luật Môi trường EL27.013  VClass01 25/12/2017 Nhungvth Anhtt đại học trực tuyến
66 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.001  VClass02 26/12/2017 Nhungvth Tuannd đại học trực tuyến
67 Ngữ âm lý thuyết EN10.006  VClass01 26/12/2017 Lytth Toannh đại học trực tuyến
68 Anh văn chuyên ngành II BA19.008  VClass01 26/12/2017 Nhandh Tuannd đại học trực tuyến
69 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35.010  VClass01 26/12/2017 Nhungvth Toannh đại học trực tuyến
70 Lý thuyết tiếng tổng hợp EN57.001  VClass02 27/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
71 Kinh tế phát triển EG15.010  VClass02 27/12/2017 Huongdt Dungnt đại học trực tuyến
72 Dẫn luận ngôn ngữ học EN03.004  VClass02 27/12/2017 Lytth Ducvh đại học trực tuyến
73 Kế toán ngân hàng thương mại AC16.008  VClass01 28/12/2017 Ducvh Toannh đại học trực tuyến
74 Nghe – Tiếng Anh 4 EN30.004  VClass02 28/12/2017 Anhdtv Tuannd đại học trực tuyến
75 Thuế EG25.011  VClass02 28/12/2017 Ducvh Tuannd đại học trực tuyến
76 Đọc – Tiếng Anh 2 EN24.005  VClass02 28/12/2017 Anhdtv Toannh đại học trực tuyến
77 Lý thuyết xác suất và thống kê toán EG11.010  VClass02 29/12/2017 Dungnt Ducvh đại học trực tuyến
78 An ninh và bảo mật dữ liệu IT19.012  VClass 01   29/12/2017 Toannh Dungnt đại học trực tuyến
79 Chuẩn mực kế toán Việt Nam AC21.001  VClass02 29/12/2017 Nhandh Ducvh đại học trực tuyến
80 Thương mại điện tử IT16.011  VClass01 29/12/2017 Dungnt Dungnt đại học trực tuyến


Dịch ngôn ngữ (Translate) »