Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Năng lực xây dựng học liệu điện tử

Năng lực xây dựng học liệu điện tử

Học liệu điện tử (HLĐT) là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học trong học tập điện tử (e-Learning), bao gồm: sách giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo… (theo Điều 2, mục 2, Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 04 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng)

 

Học liệu điện tử là một trong những điều kiện quan trọng nhất mà các cơ sở đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

 

 

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »