Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên

Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên

Đăng bởi EHOU ngày 26/11/2023

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Căn cứ Quyết định số 1944 QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên đang tham gia học tập thực hiện các nội dung sau:

 

  1. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhà trường, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống các vi phạm pháp luật cho người học.
  2. Tuyên truyền về hậu quả, ảnh hưởng các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến, những âm mưu, thủ đoạn của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với người học ; kỹ năng phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.
  3. Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật nhà nước.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »